search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Analys vägleder om penningtvätt

Återkommande hantering av stora mängder kontanter bedöms i hög utsträckning av domstolarna som så kallat klandervärt risktagande, vilket kan bestraffas som näringspenningtvätt. Det framgår av en analys av omkring 50 domar rörande penningtvätt som Ekobrottsmyndigheten genomfört. EBM:s förhoppning är att rapporten ska fungera som ett praktiskt stöd i förundersökningar om misstänkt penningtvättsbrott, men att rapporten också ska komma till nytta utanför myndigheten.

Penningtvättspraxis – en genomgång av penning­tvättsdomar 2016–2020

Häkte nu på gång i Västerås

Kriminalvården planerar nu för ett nytt häkte i det rättscentrum som ska byggas i Västerås. Lennart Palmgren, direktör för frivård, häkte och anstalt, ska på uppdrag av generaldirektören Martin Holmberg utreda hur många och vilken typ av häktesplatser Kriminalvården bör ha i det kommande rättscentrumet.

Det nya häktet i Västerås är planerat att stå klart 2025. Det tidigare häktet i Västerås stängdes 2015 av brandskyddsskäl. Bristen på häkte har sedan dess lett till många och långa resor för såväl häktade, som advokater, åklagare och poliser, något som uppmärksammades bland annat i Advokaten nr 4 2018.

Medlare kan lösa tvister i coronatider

När domstolarna har svårt att hinna med kommersiella tvister under coronapandemin kan medling vara ett alternativ. Det anser nätverket Svenska medlare, som nu erbjuder sina tjänster via landets tingsrätter.

Medling innebär att parterna får hjälp av en oberoende medlare, ofta advokat, med uppgift att underlätta för parterna att snabbt hitta lösningar och undvika en kostsam och osäker process. Själva medlingen tar normalt 1–3 dagar i anspråk.

Kommission ska stärka Sverige efter krisen

Stockholms Handels­kammare har inrättat Omstartskommissionen, ett initiativ med syftet att göra Sverige starkare efter coronakrisen. Omstarts­kommissionens medlemmar är elva av Sveriges främsta experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. Ordförande i kommissionen blir Klas Eklund, senior economist på Mannheimer Swartling.

Vårdnadsdomar ska kartläggas

Jämställdhetsmyndigheten ska på regeringens uppdrag kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Genom att gå igenom domar ska myndigheten undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller ett barn beaktas i domarna.

Brister i stöd till unga brottsoffer

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete vid Örebro universitet.

I studien har hon intervjuat unga som varit utsatta för misshandel, hot, ofredande, sexuellt ofredande, rån och våld i nära relation när de varit mellan 15 och 19 år. För att stärka stödet till unga som utsatts för brott menar Sara Thunberg att det bör finnas någon form av koordinerande funktion, dit den som blivit utsatt för brott kan vända sig för att få information och guidning till vidare stöd.

Thunberg, Sara: Victimization, Positioning and Support – Young Victims’ Experiences of Crime

Nej till Skatteverkets informationsutbyte

Enligt Advokatsam­fundet finns det ”av­sevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen” i regeringens utkast till proposition om ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Advokatsamfundet avstyrker därför förslaget.

Utkastet bygger på en tidigare lagrådsremiss, som bearbetats efter att Lagrådet avstyrkt för­slagen, och reglerar hur information ska kunna lämnas mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Kontantkort ska registreras

Mobiloperatörer ska vara skyldiga att registrera vissa uppgifter om de kunder som innehar kontantkort, föreslår regeringens utredare Sigurd Heuman. Syftet är att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brottsbekämpande ändamål. Heuman föreslår att operatörerna ska registrera kontantkortinnehavares namn, adress, personnummer eller motsvarande samt nummer för tjänsten.

Ds 2020:12 Registrering av kontantkort, m.m.

Polisen och bankerna intensifierar samarbete

Bankerna och Polismyndigheten ska testa nya former för informationsutbyte för att komma åt penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. Samarbetet bedrivs inom initiativet SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative.

I samarbetet ingår Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet. De deltagande bankerna kommer inom projektet att gemensamt träffa polisens underrättelseenhet på nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information om till exempel nya tillvägagångssätt, brottstyper eller andra mönster som identifieras.

Annons
Annons
Annons