search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Selskapsrett
Författare: Tore Bråthen
Förlag: Gyldendal/Focus forlag

Boken är en introduktion till norsk associationsrätt inklusive den EU-rättsliga bolagsregleringen och dess betydelse för norsk rätt. Störst utrymme får associationsformerna aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper som regleras i två olika lagar, mer kortfattat även ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap og samvirkeforetak. Översiktligt behandlas även en del andra ägarformer som förekommer i norskt näringsliv. Denna sjätte upplaga av boken är uppdaterad med ny lagstiftning och nytillkommen praxis. Tore Bråthen är professor vid Handelshøyskolen BI i Oslo och vid Universitetet i Tromsø.

Erstatningsrett
Författare: Viggo Hagström, Are Stenvik
Förlag: Universitetsforlaget

Mot bakgrund av den internationella utvecklingen på skadeståndsrättens område ger boken en bred översikt över den utom­obligatoriska skadeståndsrätten i Norge, det vill säga reglerna om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Ett särskilt kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, som trafikskador, läkemedelsskador och arbetsskador. Denna andra upplaga är bearbetad och aktualiserad med hänsyn till lagändringar, rättspraxis och nytillkommen litteratur. Bland annat har nya regler om ersättning till barn och unga införts och Høyesterett har avgjort en rad mål. Are Stenvik som ansvarat för uppdateringen av boken är verksam som advokat.

Bolagsstämma i ­praktiken : en ­teoribok
av Sven Unger; ­illustrationer av ­Thorsten Leijonhielm, Norstedts juridik

En praktisk handledning i hur man genomför en bolagsstämma, i ny uppdaterad upplaga. Advokat Sven Unger delar med sig av sina egna mångåriga erfarenheter som stämmoordförande i både små bolag och stora börsbolag. Boken följer händelseförloppet vid en bolagsstämma steg för steg, från förberedelse och kallelse till beslut, och innehåller en rad praktiska exempel på olika problem och andra situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dessa på bästa sätt. Förutom en avdelning med korta frågor och svar och bilagor med exempel på bland annat hur man utformar en kallelse till en årsstämma och hur man kan skriva ett per capsulam-protokoll, innehåller boken även en något utvidgad version av författarens uppsats Om protokoll som ursprungligen publicerades i Advokaten 1986. 

Defensor legis 100 år

Finlands advokatförbunds juridiska tidskrift Defensor legis, som bland annat innehåller artiklar från olika rättsområden och referat av rättsfall, började ges ut 1920. Den finskspråkiga tidskriften som år 2020 firar 100-årsjubileum är därmed den äldsta publikationen för advokater i  Norden. 

Avhandlingar

Hyressättning : prisets reglering vid bostadshyra av Baheru Haymanot, Stockholms universitet (Jure)

Kartlägger och analyserar hyressättningsregleringen på bostadshyresmarknaden. 

Konkurs och process av Marek Keller, Uppsala universitet (Iustus) 

Behandlar civilprocesser i samband med konkurser. Marek Keller är verksam som advokat i Stockholm.

Avtalets räckvidd av Oskar Mossberg, Uppsala universitet (Iustus) 

Tar upp olika frågor kring avtals tredjemansverkningar. 

Antologi

Tvistlösning inom affärsrätten : en antologi, Norstedts juridik

Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forskning och seminarieverksamhet och har som målsättning att belysa aktuella frågor och utvecklingstendenser inom affärsrätten. Boken, som är ACLU:s andra antologi, presenterar uppsatser med tvistlösning som övergripande tema. Flera av författarna är verksamma som forskare vid institutionerna för handelsrätt och juridik vid Lunds universitet, andra är praktiker. Niklas Arvidsson, Birgitta Nyström och Peter Westberg står som redaktörer.

Annons
Annons
Annons