search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundet kommer att agera

Det problem med att ibland inte kunna nå sina klienter inför ett eventuellt överklagande som advokat Mikael Niklasson tar upp i sin debattartikel känns säkert igen av många advokater, och sannolikt särskilt av dem som arbetar med brottmål och migrationsrätt.

Frågan som Mikael Niklasson ställer när han efterlyser handfasta råd om hur man ska agera, när man inte får tag på sin klient efter dom eller beslut meddelats som går klienten emot, är viktig. 

Av disciplinnämndens praxis genom åren framgår med tydlighet att en advokat har en långtgående skyldighet att få klargjort om klienten vill överklaga eller inte, även i sådana fall då klienten är svår att kontakta. Nämnden har regelmässigt tilldelat påföljder i de fall så inte skett eller överklaganden av andra skäl missats (se till exempel Peyron, Advokatetik, En praxisgenomgång, 2 u., s. 85 ff.). 

Av advokatens egna uppgifter i det aktuella avgörandet som Mikael Nilsson hänvisar till (D 2019/0938) framgår att de åtgärder advokaten vidtog för att förvissa sig om klienten ville överklaga migrationsdomstolens dom eller inte inskränkte sig till att skicka ett brev till klienten med besked om domslutet. Kopia på domen bifogades. Därut­över gjordes ett försök att nå honom per telefon.

Disciplinnämndens avgörande i detta fall överensstämmer med tidigare praxis. En advokat har en långtgående skyldighet att förvissa sig om klienten vill överklaga eller inte och måste göra helt klart för klienten vilka tidsfrister som gäller och rättsverkan av att sådana frister försitts. I ett beslut från disciplinnämnden (76/2001, omnämnt av Peyron i Advokatetik, s. 86) hade en advokat en mycket svårkontaktad klient. Trots detta tyckte nämnden i ett uttalande att advokaten borde ha sett till att klienten fick vetskap om att hans försäkringsärende kunde förfalla. Enligt min egen uppfattning måste man också som advokat, om man inte får tag på sin klient, överväga att ändå överklaga (om klienten genom detta inte riskerar att hamna i ett sämre läge) trots att man inte har klientens inställning. Detta för att undvika att klienten lider en rättsförlust. 

Advokat Mikael Nilsson efterlyser handfasta råd om hur en advokat ska agera. Med anledning av att det är angelägna frågor och att förtydliganden kan behövas kommer Advokatsamfundet nu att se över och uppdatera promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter för att ge mer och tydligare vägledning i dessa frågor. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons