search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vad händer med rättssäkerheten?

Ur ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt att rättssäkerheten åsidosätts i krissituationer. Under rådande omständigheter finns också exempel på länder som inför till synes godtyckliga begränsningar i medborgares rättigheter, med pandemin som täckmantel.

Flera av de advokater som Advokaten har pratat med understryker vikten av att bevaka rättssäkerheten under och efter den pågående pandemin – både internationellt och i Sverige. Här i Sverige rör farhågorna just nu inte smittskyddsrestriktioner i första hand – även om vi har sett inskränkningar i mötesfriheten. Regeringen fick också omarbeta förslaget till den nya lag som under en period ger regeringen utökade befogenheter att vidta omedelbara åtgärder i kampen mot coronasmittan. Enligt det omarbetade förslaget ska riksdagen i efterhand kunna pröva varje vidtagen åtgärd.

De intervjuade advokaterna uttrycker framför allt oro över hur det redan hårt belastade rättssystemet utsätts för än högre påfrestningar, vilket leder till att utredningar drar ut på tiden och rättegångar skjuts upp. Prioritet ges till mål där personer sitter frihetsberövade och ungdomsmål.

– Pandemin slår mot rättsväsendet. Inte minst för att det blir ytterligare fördröjning i mål som redan har väntat länge. Det innebär i praktiken att målsägande, tilltalade och vittnen – alla i lika mån – ytterligare hinner glömma detaljer kring det som hänt. Det är en fara för rättssäkerheten, utöver att parterna behöver vänta på att få sin sak prövad, säger Louise Gunvén, advokat och delägare på brottmålsbyrån KRIM advokater.

Om någon part blir sjuk blir det en belastning för domstolarna att pröva om det enskilda ärendet ska ställas in och skjutas upp eller inte. I vanliga fall krävs det sjukintyg men det går i nuläget inte att få med covid-19. Och det är inte bara domstolarna utan hela organisationen runt omkring: åklagare, polis, NFC (nationellt forensiskt centrum). När en del påverkas, då drabbar det hela kedjan och försiktighetsfaktorn kring smittan gör att många är borta. Just NFC har länge varit en propp när det gäller brottmål.

– Folk sitter häktade med restriktioner i månader, de får inte prata med någon, får inte träffa någon, de får gå ut en timme om dagen. De har ofta suttit häktade i flera månader med enbart motiveringen att man väntar på NFC:s analys. NFC är sedan tidigare oerhört överbelastat med ärenden. När de, och andra utredningsenheter, börjar få en högre sjukfrånvaro blir det en enorm påfrestning och belastning på rättsväsendet, men framför allt på de män­niskor som sitter frihetsberövade, understryker Louise Gunvén.

Karantän kan drabba förberedelser

Det är inte bara utdragna utredningar och uppskjutna rättegångar som är ett problem, utan även konsekvenserna av att personer som uppvisar symptom på covid-19 behöver hålla sig i karantän.

– Det blir svårt för sjuka klienter att aktivt medverka i exempelvis arbete med bevisuppgifter och planering av mål där det finns frister. Om man inte har diskuterat ärendet grundligt i ett tidigt skede, så att advokaten har en bra överblick över dessa frågor, finns det risk att klienten – om domstolen inte beviljar anstånd – inte har möjlighet att medverka fullt i sitt eget ärende, säger Louise Gunvén.

Angående sjukdom så har den som sitter frihetsberövad givetvis rätt till vård, men det är inte alltid självklart att behovet tillgodoses. Enligt Louise Gunvén fick hon och hennes advokatkollegor även innan pandemin bråka med häktena för att personer ska få vård.

Hon har också märkt att vittnen som hon vill åberopa inte vågar komma till domstolen på grund av smittrisk.

– Det betyder att deras vittnesmål tas upp per telefon, vilket i sin tur betyder att det kommer att få ett lägre bevisvärde. Det blir inte ett lika trovärdigt vittnesmål eller utsaga om en person är tvådimensionell på en skärm eller – ännu värre – per telefon, som när en person finns i salen och rätten själv kan skapa sig en bedömning av den tredimensionella människan. Allting: suckar, minspel, närvaro … det är mycket som inte ryms på en skärm eller i telefon. Det är också någonting som slår tillbaka på våra klienter, fortsätter Louise Gunvén. 

Svårt att hålla distansen

På ett mer subtilt plan kan även kraven på social distans spela in – och vara omöjliga att upprätthålla. Utöver att klienten måste kunna samråda med advokaten under pågående förhandling, utan att andra hör, så sänder ett fysiskt avstånd signaler till både klient och övriga parter i rättssalen.

– Innan jag blev advokat och fick möjlighet att ta uppdrag som offentlig försvarare tillbringade jag flera år ”på andra sidan” som målsägandebiträde. Jag lade märke till advokater som ibland vände sig halvt bort ifrån sin klient, eller lutade sig bort likt ett V från klienten. Det var säkert omedvetet, men jag tänkte att det var en så tydlig markör. Jag lovade mig själv att aldrig någonsin göra det, säger Louise Gunvén.

I förhörssituationer försöker hon hålla avstånd, men hon menar samtidigt att det påverkar klient­kontakten:

– Som advokat träffar du människor som är väldigt utsatta. Ibland har du bara minuter på dig att etablera ett förtroende och skapa en personlig relation. Det handlar ofta om att man ska påbörja ett polisförhör och har två minuter på sig att förklara vem man är, vad som ska hända, och försöka ta reda på vad det finns för inställning, säger Louise Gunvén.

Hon berättar att hon som nybliven advokat gick en kurs, med en erfaren försvarsadvokat. Han sa att när du kommer in i arresten, oavsett vilket skick klienten än är i, då tar du personen i hand. Det är helt grundläggande att visa att du är med klienten i vått och torrt, gott och ont.

– Vi advokater är vana vid detta: när vi träffar en klient, då ser vi personen i ögonen och tar i hand. Det är ett väldigt snabbt sätt att etablera en relation som vi blir lite berövade nu. Det kanske låter som en futtig sak, men det är viktigt, avslutar Louise Gunvén.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons