search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Slopat utbildningskrav – en av samfundets åtgärder

Advokatsamfundet har sedan utbrottet av covid-19 fått ett mycket stort antal frågor om pandemins inverkan på advokat­verksamheten i olika avseenden. På samfundets webbplats finns därför information och svar på återkommande frågor.

I en ny avdelning på Advokatsamfundets webbplats går det nu att hitta information och råd med koppling till den rådande pandemin. Det handlar bland annat om klientkontakter, kontakter med domstolar och andra myndigheter samt om samfundets arbete för att bevaka advokaternas intressen med anledning av coronaviruset. Exempel på det sistnämnda är frågan om advokatens verksamhet ska anses som en samhällsviktig funktion, samt ersättningsfrågor då flera förhandlingar har blivit inställda och uppskjutna.

En av de stora och mest välkomnade nyheterna är att kravet på minst 18 timmars vidareutbildning för yrkesverksamma advokater efterges för år 2020. Utbildningar som en advokat redan har genomgått under 2020, eller genomgår någon gång under kalenderåret, får också överföras till 2021. Högst 12 timmars utbildning får överföras.

Advokatsamfundets styrelseordförande Christer ­Danielsson kommenterar beslutet:

– Redan i mitten av mars insåg vi att kåren nog skulle påverkas starkt av pandemin. I ett första skede skulle mycket bli inställt med följden att likviditeteten i många advokatverksamheter påverkas negativt.

Sedan, i skede två, när verksamheten väl kommer igång igen skulle arbetsbelastningen komma att bli väldigt stor för många av oss – när allt som ställts in ska tas igen. Till det kom att samfundet helt ställde in sin utbildningsverksamhet vid samma tid, i mitten av mars. Andra kursarrangörer ställde också in eller omvandlade kurser till nätutbildningar. Initialt var vår tanke att vi under 2020 kanske skulle sänka utbildningskravet från 18 timmar till exempelvis 12 timmar. Men i takt med att tiden gick stod det allt klarare att det enda raka var att helt efterge kravet för 2020, och när vi var framme vid styrelsens möte den 16 april var det total enighet om att göra så.

Inställda kurser

Advokatakademien har som ovan nämnts ställt in samtliga kurser under våren. Enligt Advokatakademiens utbildningsansvarige Jonas Olbe var det inte svårt att fatta beslutet.

– Vi förstod att det skulle innebära problem för många av dem som drabbades av inställda kurser och examenstillfällen. Men beslutet fattades mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och myndigheternas rekommendationer. Det hade inte varit försvarbart att fortsätta med fysiska kurser och möten samtidigt som smittspridningen ökade och rekommendationen om social distansering började gälla, säger Jonas Olbe.

Utbildningsavdelningen får många frågor, bland annat från biträdande jurister som undrar när de ska kunna gå på sin delkurs eller examen.

Många har önskat att få tillgodoräkna sig fler än de sex timmar som gäller i dag för e-kurser, vilket inte blir aktuellt. Däremot räknas flertalet kurser som är livesända som en vanlig lärarledd kurs och inte som en e-kurs.

– Vi svarar på detta och fler vanliga frågor på Advokatsamfundets webbplats om coronaviruset, säger Jonas Olbe.

Kurser och examen via länk

– Vi hade vår första kurs via länk i dag, den 21 april – en kostnadsfri kurs om advokatetik och god advokatsed med 30 deltagare. Under våren kommer vi att ge ytterligare minst åtta kurser via länk, både kostnadsfria och kommersiella fortbildningskurser. Vi tror att livesända kurser kan vara intressant även senare när vi kommer in i ett ljusare läge med avtagande smittspridning och mer allmän immunitet. Därför planerar vi också fler kurser via länk i höst, berättar Jonas Olbe.

Biträdande jurister erbjuds också att avlägga examen via länk; vid intervjutillfället hade det första examenstillfället ännu inte genomförts.

– Den första examen via länk blir den 24 april. Då examineras 16 biträdande jurister, uppdelade i små grupper, på samfundets kansli. Examensförhöret sker med examinator och censor uppkopplade på annan ort. Fler sådana examenstillfällen kommer att erbjudas under våren för de jurister som behöver prioriteras tidsmässigt, bland annat på grund av en pågående inträdesansökan, avslutar Jonas Olbe.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons