search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skarp kritik mot att normgivningsmakt flyttas från riksdagen till regeringen

Advokatsamfundet är kritiskt till tillfälliga bestämmelser i smittskyddslagen.

Regeringen föreslog i ett utkast till lagrådsremiss, som sändes till några remissinstanser lördagen den 4 april, att det i smittskyddslagen (2004:168) införs bestämmelser som ger regeringen rätt att, inom grundlagens ramar, meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Advokatsamfundet fick inte utkastet på remiss, men valde att ändå avge ett yttrande. Samfundet lämnade där flera kritiska synpunkter på förslaget.

Advokatsamfundet säger sig i remissvaret ha förståelse för att förslaget snabbehandlas, men skriver: ”Även med den utgångspunkten är dock en remisstid om endast ett dygn, som dessutom infaller på en helgdag, inte godtagbar. Remissinstanserna ges inte en reell möjlighet att överväga förslagen.”

Enligt Advokatsamfundet saknar regeringens förslag tillräckliga motiv till varför normgivningsmakt behöver flyttas från riksdagen till regeringen på det sätt som föreslås. Regeringen redovisar inte heller någon analys av varför nuvarande delegationsregler inte är tillräckliga.

Advokatsamfundet är också kritiskt mot att den föreslagna bestämmelsen är alltför generellt utformad och skriver i remissvaret: ”Advokatsamfundet har förståelse för att det kan vara svårt att närmare avgränsa vilka åtgärder som får vidtas med stöd av bemyndigandet, men konstaterar likväl att förslaget i detta avseende lämnar mycket att önska i rättssäkerhetshänseende.”

De föreslagna nya reglerna innebär att riksdagen i efterhand ”snarast” ska pröva föreskrifter som har meddelats av regeringen med stöd av det nya bemyndigandet. Advokatsamfundet anser att denna formulering, om den föreslagna utvidgningen av regeringens makt genomförs, bör ändras till ”omedelbart”. Samfundet skriver vidare: ”Om så inte sker bör regeringen i förarbetena i vart fall ange vilken tidsrymd som avses med uttrycket ’snarast’.”

Advokatsamfundet anser slutligen att giltighetstiden för de föreslagna reglerna bör begränsas till en månad och därefter förlängas, om behovet finns.

Advokatsamfundets remissvar och utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19