search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/2430 Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

R-2019/2529 Departementspromemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)

R-2020/0102 Promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

R-2020/0163 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)

R-2020/0225 Departementspromemorian Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ds 2020:2)

R-2020/0356 Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Ds 2020:5)

R-2020/0517 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna

R-2020/0535 Promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet

R-2020/0593 Promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

R-2020/0605 Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

R-2020/0661 Utkast till lagrådsremiss, Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor

R-2020/0732 Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.