search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polen, Ungern och Tjeckien bröt mot EU-fördraget

Polen, Ungern och Tjeckien underlät att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten genom att vägra att följa den tillfälliga mekanismen för omplacering av personer som ansöker om internationellt skydd. Det finner EU-domstolen i en nyligen meddelad dom.

Enligt domstolen kan de tre staterna varken åberopa sitt ansvar att upprätthålla lag och ordning samt att skydda den inre säkerheten eller ett påstått systemfel hos omplaceringsmekanismen för att slippa medverka i omplaceringen av asylsökande. Domen kom sedan EU-kommissionen hade väckt talan mot de tre länderna för att de åsidosatte ett rådsbeslut som tvingade medlemsländerna att delta i omplaceringen av 120 000 personer som ansöker om internationellt skydd, från Grekland och Italien till övriga medlemsstater i unionen.

Domstolen fann även att Polen och Tjeckien hade åsidosatt sina skyldigheter enligt ett tidigare rådsbeslut om omplaceringen på frivillig grund, av 40 000 personer som ansöker om internationellt skydd, från Grekland och Italien till övriga medlemsstater i unionen. Ungern var inte bundet av omplaceringsåtgärderna i det beslutet.

Rådet fattade omplaceringsbesluten i september 2015 med beaktande av den nödsituation som hade uppstått till följd av tillströmningen av tredjelandsmedborgare till Grekland och Italien.

EU-domstolens dom den 2 april 2020, kommissionen mot Polen, Ungern och Tjeckien, C-715/17, C-718/17 och C-719/17, ECLI:EU:C:2020:257

Annons
Annons