search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Boutredningsman : en praktisk genomgång
Författare: Johannes Gehlin
Förlag: Norstedts juridik

Boken ger en praktisk vägledning till de olika arbetsmoment en boutredningsman ska utföra och riktar sig främst till den som arbetar med boutredningsmannauppdrag. Utöver rekommendationer gällande hanteringen av olika tillgångsslag och rekommendationer kring förfarandet gentemot borgenärerna berörs även frågor om jäv, tillsyn över boutredningsman och internationella frågor. Johannes Gehlin är advokat och verksam vid Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. 

Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
Författare: Mats Sjösten
Förlag: Norstedts juridik

Femte upplagan av detta standardverk inom den familjerättsliga doktrinen går utförligt igenom reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Bland annat behandlas barnets grundläggande rättigheter, vårdnaden i olika situationer, vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge samt förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Samtliga kapitel har uppdaterats och omarbetats. Många nya domstolsavgöranden har dessutom tillkommit sedan föregående upplagan 2014.

Till mitt försvar : om advokat Sargon De Basso av Peter Johansson, Ordfront

Boken ger en rak inblick i advokatyrket och skildrar försvarsadvokaten Sargon De Bassos väg till att bli en av landets mest efterfrågade och omstridda advokater. Här berättar han om sin uppväxt i Örebro tillsammans med sina invandrade assyriska föräldrar, studierna i Uppsala och de första viktiga tio åren på Althins advokatbyrå. Han har figurerat i en rad stora och medialt uppmärksammade mål, bland annat som försvarare åt tungt kriminella och toppnamn inom den nazistiska organisationen NMR. Han har företrätt en rad kända klienter i förtalsmål och höll bland annat i resnings­ärendet som friade den morddömde Samir Sabri. I boken berättar han om vad som driver honom, varför han försvarar de kanske mest föraktade i samhället och vikten av att värna rättssäkerheten för alla. Boken är skriven av journalisten Peter Johansson. 

Brottsoffer i fokus

Brottsoffermyndighetens uppsatstävling.

Brottsoffermyndigheten har utsett tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp (Agnes Svensson, Göteborgs universitet), hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott (Sofia Gustafsson, Göteborgs universitet) och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk (Roland Johansson, Stockholms universitet). Bidragen belönas och publiceras i en antologi som går att ladda ned från Brottsoffermyndighetens webbplats www.brottsoffermyndigheten.se.

Rättsdatabaser

Juridiska informationstjänster på biblioteket

Vi har nu tillgång till följande nordiska rätts­databaser:

JUNO Total, hela informationstjänsten från Norstedts juridik som samlar innehållet från Karnov Groups tidigare rättsdatabas Karnov Juridik och Norstedts Juridiks tidigare rättsdatabas Zeteo.

Karnov Jura, dansk juridisk informationstjänst inklusive Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från Højesteret och domar från Sø- og Handelsretten.

LovdataPro, norsk juridisk informationstjänst. Rättsdatabaserna är endast tillgängliga för användare på plats i biblioteket.

Bitte Wölkert