search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Domstolarna tar sin uppgift på största allvar”

Peter Yngve, tf. generaldirektör på Domstolsverket, anser att domstolarna och Domstolsverket hittills klarat coronapandemin förhållandevis bra, sett till omständigheterna.

Domstolarna tar sin uppgift på största allvar genom att ordna verksamheten så att de bidrar till att begränsa smittspridning, samtidigt som de har perspektivet att upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet. Man kan ju stänga ner allt, då minskar smittspridningen totalt, men de väger även in det andra perspektivet. Det här är samhällsviktig verksamhet som måste fungera. Det gäller att ordna verksamheten så att man uppfyller båda målen, säger Peter Yngve, som berättar att bland annat geografiskt läge, domstolsslag och måltyper att hantera spelar roll för hur olika domstolar valt att ordna sin verksamhet hittills under coronapandemin.

På Domstolsverket och domstolarna fanns redan före coronakrisen möjlighet att arbeta mobilt hemifrån.

Men från och med mitten av mars byggde myndigheten ut kapaciteten för fjärråtkomst så att fler kan arbeta i hemmet.

– Vi mäter veckovis, och i genomsnitt förra veckan (mitten av april) arbetade 1 100 medarbetare av totalt cirka 7 000 inom Sveriges domstolar hemifrån via fjärruppkoppling. Nu har vi fått indikationer att det är ytterligare några hundra fler den här veckan.

Peter Yngve konstaterar att övergången till ett mobilt arbetssätt har gått förhållandevis bra och snabbt. Han har fått information från domstolschefer som ser möjligheter med ett mobilt arbetssätt med exempelvis förhandlingar på video eller Skype även framöver.

– Vi lär oss om mobila arbetssätt, lär av varandra och utbyter erfarenheter och hittar kanske nya möjligheter till ännu effektivare ärendehantering. 

Normala sjuktal

Sjuktalen ser relativt bra ut bland de anställda inom Sveriges domstolar, och de ligger på ungefär samma nivå i år som förra året samma tid, enligt Yngve.

Han berättar också att allt eftersom tiden gått så har Domstolsverket kunnat gå över till ett mer proaktivt arbete.

– Vi har gått från att vara förhållandevis reaktiva av naturliga skäl, till att göra konsekvensanalyser och försöka undersöka proaktivt vad som händer efter krisen, post corona. I dialog och samverkan med domstolscheferna gör vi nu konsekvensanalyser av coronapandemin på domstolarna i dag och framöver, säger Yngve och berättar att man bland annat analyserar hur mål- och ärendehantering, omloppstider, balansläge samt ekonomin påverkas.

Domstolsverket tittar också på eventuella behov av lagstiftningsåtgärder för att hantera läget efter corona.

Enligt Domstolsverkets bedömning har coronakrisen inte inneburit några förändringar för rättssäkerheten och rättstryggheten, och det kommer sannolikt inte att förändras även om krisen fortsätter.

– Vi har inte de indikationerna. Domstolarna tar sin uppgift på största allvar och ser båda perspektiven, behovet av att bidra till minskad smittspridning och samtidigt att upprätthålla rättssäkerheten.

Advokatsamfundet har efterlyst en generös hållning till förskott till advokater. Hur ställer sig Domstolsverket till det?

– Det är upp till domstolarna att avgöra. Det var också vad vi svarade på skrivelsen från Advokatsamfundet.

Eva Ekholm, Tom Knutson och Ulrika Öster

Annons
Annons