search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet ger råd om klientkontakter

Hur bör en advokat agera gentemot klienter och myndigheter i tider av smittspridning? På sin webbplats lämnar Advokatsamfundet några rekommendationer.

”Advokater har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En advokat har samtidigt i sin yrkesroll som främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och att tillvarata klientens intressen på bästa sätt inom ramen för lag och god advokatsed.”

Så skriver Advokatsamfundet på sin webbplats. Samfundet hänvisar till de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande och uppmanar advokater och advokatbyråer att i möjligaste mån ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid klientkontakter.

Enligt Advokatsamfundet bör advokaten i varje enskilt fall som innebär kontakter med andra människor ta ställning utifrån följande aspekter (utan inbördes rangordning):

  • advokatens egen hälsa,
  • risken att smitta någon annan, 
  • risken att själv bli smittad,
  • hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed,
  • en advokat ska alltid agera så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Advokatsamfundet fastslår också att den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion inte ska besöka någon domstol eller nämnd. Den som är kallad till förhandling uppmanas att kontakta den berörda domstolen för att få information eller anmäla förhinder.

Vid kontakten med domstolar och andra myndigheter bör advokaten i första hand stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys, eftersom dessa kan skilja sig åt.

Även i kontakten med myndigheter måste advokaten i varje enskilt fall göra en bedömning av hur han eller hon bäst agerar utifrån klientens intressen inom ramen för lag och god advokatsed.

Advokatsamfundet pekar också på att det, när det gäller vissa mål, kan vara av stor vikt med personlig närvaro, detta för att klientens processuella rättigheter ska kunna tillvaratas. Samfundet skriver att när ”det gäller frågan om användningen av videolänk eller annan teknik som begränsar möjligheten till personlig närvaro för en klient är det angeläget att en advokat bevakar sin klients intressen på bästa sätt genom att, vid behov, lyfta fram argument mot användandet av videolänk eller annan liknande teknik. En advokat kan inte åläggas att medverka till att klientens rätt till rättvis rättegång försvagas på grund av problem i myndigheternas och domstolarnas praktiska handläggning av mål”.

I råden fastslås också att advokaten självklart har en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onödan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa.

Se Advokatsamfundets webbplats, www.advokatsamfundet.se, för vidare information.

Annons
Annons