search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/2435 Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

R-2019/2453 Departementspromemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

R-2019/2504 Betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)

R-2019/2547 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

R-2020/0108 Promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)

R-2020/0183 Domstolsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvällsberedskap

R-2020/0222 Domstolsverkets förslag på nya föreskrifter rörande ­underrättelser om förbud mot yrkesmässig rådgivning, nuvarande DVFS 1986:10

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons