search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Olika villkor skapar osäkerhet för klient och advokat

Få tänker nog på rättsskyddet när de tecknar en hemförsäkring eller en företagsförsäkring för sitt småföretag. Men när tvisten väl är ett faktum kan olika villkor och tolkningar ställa till problem både för den som har försäkringen och för dennes ombud.

Advokat Christer Otto har lång erfarenhet av att arbeta med både privatpersoner och företag. Rättsskyddsärendena utgör inte huvuddelen av hans verksamhet, men de är ändå så många att det märks när problem uppstår.

Och problem uppstår. Christer Otto har en rad synpunkter på hur olika försäkringsbolag sköter rättsskyddet i hem- och företagsförsäkringar. Men det största problemet, menar han, är att rättsskyddsbeloppen är allt för låga. Minst 500 000 kr i stället för dagens 200 000–300 000 kr skulle behövas.

– Nästan oavsett vad det handlar om för tvister, som småhusentreprenader eller liknande, så räcker dagens belopp som regel bara till första instans. Förlorar du där så blir du också skyldig att betala motpartens kostnader. Då räcker inte beloppet till hovrätten, säger Christer Otto. 

Finns stora skillnader

De, enligt Christer Ottos åsikt, allt för låga rättsskyddsbeloppen förenar de allra flesta försäkringsbolagen, även om det finns skillnader i ersättning (se faktasammanställning nedan). På en del andra områden agerar dock olika bolag mycket olika, enligt Christer Ottos erfarenhet. Ett sådant område är hur lång tid handläggningen av begäran om rättsskydd kan ta. 

Christer Otto ger exempel där han i en tvist företrädde två syskon med olika försäkringsbolag. Trots att ansökan var identisk, så när som på namnen, beviljade det ena bolaget genast rättsskydd, medan det andra krävde komplettering på komplettering i ett halvårs tid. 

Även definitionen av en tvist kan variera mellan olika försäkringsgivare, anger Christer Otto. Ett försäkringsbolag betecknade exempelvis ett krav på skadestånd från en konkursförvaltare mot en dödsbodelägare i ett dödsbo som var i konkurs som en arvstvist. Därmed vägrade man att betala ersättning. 

– Tvist är ju ett centralt begrepp när det gäller rättsskydd, eftersom det måste föreligga en tvist. Jag har råkat ut för att försäkringsbolag tolkar tvist som att motparten aktivt måste bestrida ett krav för att det ska vara tvist. Om motparten låter bli att svara föreligger det då ingen tvist, säger han. 

Christer Otto tillägger att detta får underliga konsekvenser både för honom och för klienten, eftersom de inte kan stämma för att tvinga fram ett svar från motparten. 

– Det här skulle strida mot de advokatetiska reglerna. Vi får inte väcka talan hur som helst. Och inte av det skälet, fastslår Christer Otto. 

Som ombud kan advokater fakturera direkt till försäkringsbolagen när de har medgett rättsskydd. Men det är inte alltid man som ombud får ersättning för allt utfört arbete inom rättsskyddet, konstaterar Christer Otto, som beskriver situationen som ”en total godtycklighet”.

– Vi lämnar alltid in omfattande arbetsredogörelser med dokumentation. Ändå händer det oss och andra advokatbyråer att försäkringsbolaget prutar och menar att arbetet bara skulle ha tagit hälften av tiden, säger Christer Otto, som sällan ser några motiveringar för prutningarna. 

Olika försäkringsbolag har dessutom olika praxis för hur ersättningen betalas ut när fakturan väl kommit in. 

– Somliga betalar exakt det belopp som står på fakturan. Somliga säger att de betalar hälften eller en annan andel a conto. Andra säger att de betalar a conto högst en gång i halvåret. Vi som advokater kan ju inte ligga ute med pengarna, och det kan innebära att klienten inte har råd att driva ärendet.  

Då och då hamnar försäkringstagare i tvist med sitt eget försäkringsbolag. Det kan till exempel handla om en skada i hemmet som försäkringsbolaget anser är vållad av försäkringstagaren själv och som bolaget därmed inte ersätter. Här ska försäkringstagaren alltså ansöka om rättsskydd hos sitt försäkringsbolag – för att tvista med det egna bolaget om försäkringen.

– Det innebär att samma handläggning går igång igen. Om man inte ger ersättning så innebär det alltså att klienten inte ens har råd att tvista om själva försäkringsersättningen, konstaterar Christer Otto.

Frågar om undantag

Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, får då och då frågor just om detta, att konsumenter ska begära rättsskydd från samma bolag som de tvistar med. I praktiken, menar Helen Bernerfalk, är det sällan några problem, eftersom det är olika handläggare som hanterar rättsskyddet och de andra delarna av försäkringen. 

– Men konsumenten tycker att det är konstigt att man ska få ekonomisk hjälp för att driva ett ärende mot den man har en tvist med, säger hon. 

Helen Bernerfalk tycker att systemet med rättsskydd inom hem- och fordonsförsäkringar i grunden fungerar bra. Hon pekar bland annat på att de svenska försäkringsbolagen inte har några synpunkter på vilka tvister som är värda att driva, så länge de ryms inom villkoren. Så är det inte i alla länder.

Ett problem som Helen Bernerfalk ofta möter, precis som Christer Otto, är dock att rättsskyddsbeloppet inte räcker till för att driva en tvist så långt som det behövs.

– Man sätter kanske igång en tvist och sedan blir det klart mitt i att rättsskyddet inte räcker till, och tvisten får avslutas. Det är inte så ofta som ärendena blir så dyra, men när det sker är det inte bra att man inte kan driva dem hela vägen, säger hon. 

Samtidigt är rättsskyddsbeloppen självklart kopplade till försäkringspremien, påpekar Helen Bernerfalk.

– Konsumenterna vill ju gärna att rättsskyddet ska vara obegränsat. Men frågan är hur höga premier de är beredda att betala. Det får ju inte bli så att man låter bli att teckna hemförsäkring för att premien blir för hög. 

Många ringer till Konsumenternas försäkringsbyrå för att ta reda på hur man över huvud taget går till väga för att få rättsskydd, berättar Helen Bernerfalk. I vanliga fall är det ju försäkringsbolaget man talar med när försäkringsskyddet ska utnyttjas, och det kan vara svårt för konsumenterna att förstå att de själva måste hitta ett ombud som i sin tur hjälper till med rättsskyddet. 

Andra vanliga frågor rör de många undantagen i rättsskyddsförsäkringarna. Inte minst handlar det om tvister om vårdnad, boende och umgänge i nära anslutning till separation. 

– Det är många som ifrågasätter att det är undantaget. De känner att då behöver de verkligen hjälp, konstaterar Helen Bernerfalk, som tillägger att de allra flesta samtidigt förstår att försäkringspremierna skulle stiga om alla tvister omfattades. 

Ett annat undantag som allt fler undrar över är förvaltningsrättsliga ärenden.

– Under de år jag har jobbat med detta så har frågorna om att man vill anlita ombud mot till exempel Försäkringskassan hela tiden ökat, säger Helen Bernerfalk.

Timkostnadsnormen ett problem

Konsumenternas försäkringsbyrå jämför regelbundet försäkringsvillkor på en rad områden, däribland förstås rättsskydd. Och resultatet visar att det finns rätt stora skillnader mellan bolagen, både i ersättningsnivåer och i karenstid (se faktasammanställning nedan). Här skulle Helen Bernerfalk vilja se förändringar. 

– Framför allt borde inte maxbeloppen skilja sig åt så mycket. Det här är ju inget som konsumenterna tittar på när de väljer försäkring, om det är 130 000 kr eller 400 000 kr man kan få i rättsskydd. Men när man väl hamnar i en tvist så får det stora konsekvenser, poängterar hon, och tillägger att de bolag som ligger lägst borde höja sin nivå.

Ett annat problem, kopplat till ersättningarna, är timkostnadsnormen. Bolagens ersättningar bygger nämligen på denna, av advokater så omdiskuterade, nivå. 

– Många berättar att de varit i kontakt med advokater och att ingen vill jobba för den taxan, särskilt inte i storstäderna. Då måste konsumenten betala mellanskillnaden, förutom att man har en självrisk, berättar Helen Bernerfalk, som tillägger att företagsförsäkringar sällan har den begränsningen i ersättning. 

Företag som anser sig behöva en högre nivå på rättsskyddet kan ofta teckna särskilda försäkringar för detta. Men för konsumenter finns inte några sådana alternativ på marknaden, konstaterar Helen Bernerfalk. Efter många samtal med konsumenter har Helen Bernerfalk en uppmaning till advokaterna: var tydliga om vad det innebär att tvista. 

– Många vill driva en tvist av principskäl och tänker kanske inte på vad det kan innebära ekonomiskt för dem. Så det är viktigt med tydlig information från advokaterna, säger hon, och tillägger att advokaterna också gärna får hänvisa konsumenter till Konsumenternas försäkringsbyrå för vägledning. 

Småföretagare utsatta

Helen Bernerfalk arbetar gentemot konsumenter, de som ofta ses som mest sårbara på försäkringsmarknaden. Men Christer Otto, som också bistår många småföretagare, vill peka på att även dessa är mycket beroende av sin rättsskyddsförsäkring. 

– Småföretagare, till och med underentreprenörer som jag har haft flera som klienter, de är mycket utsatta i relation till det stora bolaget. När den stora bygg­entreprenören beställer jobb så är den lille företagaren lika utsatt som konsumenten, och lika beroende av sin företagsrättsskyddsförsäkring, säger Christer Otto.

Hans förhoppning är att Advokatsamfundet ska agera och ta tag i frågan om rättsskydd och den osäkerhet som systemet skapar för såväl klienter som advokater. 

– Ett förslag är att Advokatsamfundet skapar ett forum med samtliga rättsskyddsförsäkringsbolag, där man diskuterar de här sakerna för att få bättre förhållanden. Både för advokaterna och för klienterna. 

Rättsskyddet i olika hem­försäkringar

  • Karenstid för tvist om vårdnad/boende/umgänge: 1 eller 2 år (ett bolag har totalt undantag för dessa tvister).
  • Rättsskyddsbelopp: varierar från 130 000 kronor till 400 000 kronor. De flesta bolag ligger i spannet 200 000–300 000 kronor.
  • Självrisk: 20 eller 25 procent. Ett bolag har tak på 40 000 kronor, vilket utgör 10 procent av högsta ersättning.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

Om Konsu­menternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en stiftelse med Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationen Svensk Försäkring som huvudmän. Byrån är oberoende, med uppgift att ge privatpersoner kostnadsfri vägledning inom försäkringsområdet.

 

Ulrika Öster
Annons
Annons