search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Sanktionsavgift drabbar Google

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot dataskyddsförordningen, GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

En första granskning 2017 visade att Google inte uppfyllde kraven på att enskilda ska kunna få sökresultat borttagna från Googles sökmotor. 2018 inledde Datainspektionen en ny granskning av Google efter att ha fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar, trots föreläggande om att Google måste åtgärda bristerna. Granskningen visade att bristerna fortfarande kvarstår, och Datainspektionen har därför utfärdat en sanktionsavgift.

Europadomstolen prövar inte barnmorskemålen

I nummer 1 2019 skrev Advokaten om de så kallade barnmorskemålen, två barnmorskor som vänt sin till Europadomstolen sedan de vägrats anställning vid två olika landsting på grund av att de vägrade att medverka till aborter. I mars kom beskedet att Europadomstolen inte prövar de båda barnmorskornas klagomål. Enligt domstolen står landstingens agerande inte i strid med Europakonventionens regler.

Rättelse om idrottsadvokater

I faktarutan ”Fallet Kingsley Sarfo: Viktigt att inte slarva med undersökningsplikten” på sidan 33 i Advokaten nr 2 2020 förekom en felaktig uppgift. I faktarutan uppges att Sirius i skiljeförfarandet mot Malmö FF företräddes av Stefan Alvén. Det är inte rätt. Ombud för Sirius i skiljeförfarandet mot Malmö FF rörande Sarfos övergång dit var Bengt Bolin och Alex Ljungvall, båda verksamma vid Lindahl. Stefan Alvén företräder Sirius i ett annat skiljeförfarande.

Före detta advokat bakom tvistlösningsfinansiering    

Nu startar det svenska investmentbolaget Litigium Capital med affärsidén att finansiera rättstvister. Företaget ska finansiera tredje parts rättegångskostnader för att driva en tvist, i utbyte mot en andel av tvisteföremålet vid framgångsrik talan eller förlikning.

Bolaget fokuserar, enligt ett pressmeddelande, på kommersiella tvister i Sverige, med fokus på mindre tvister än de utländska aktörer som i dag är verksamma på den svenska marknaden. Bakom investmentbolaget står en före detta advokat, tillsammans med en person med bakgrund i finansbranschen.

Nya regler för häktning föreslås

Häktade under 18 år ska ha rätt att vistas med personal, eller någon annan person, i minst fyra timmar varje dag. Misstänkta ska som utgångspunkt få vara häktade i som längst sex månader, eller, om de är under 18 år, i högst tre månader. Detta föreslår regeringen i en proposition. Andra förslag är att rätten ska besluta vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt och att åklagaren ska redovisa en tidsplan för förundersökningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Prop. 2019/20:129

SD-politiker fick rätt i HD

En före detta riksdagsman för Sverigedemokraterna har rätt till ersättning från Sveriges Television för att SVT visade en film han tagit med mobilkamera. Det fastslog Högsta domstolen i mars. Enligt HD kan inte informationsintresset utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen. De inskränkningar som gäller i upphovsrätten för bland annat nyhetsrapportering är utformade så i lagen att de inte är tillämpliga på SVT:s användning av mobilfilmen.

HD:s mål T 4412-19

Annons
Annons