search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till nya skäl för livstids fängelse vid mord

Advokatsamfundet avstyrker justitieutskottets förslag om tillägg till den uppräkning av omständigheter som ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord. Tilläggen fyller ingen funktion, anser samfundet. 

Justitieutskottet föreslår i en promemoria att två omständigheter, som ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord, läggs till i uppräkningen i 3 kap. 1 § brottsbalken. De omständigheter som enligt förslaget ska läggas till i lagtexten är dels mord som har riktats mot närstående, dels mord som har utgjort ett led i en brottslig verksamhet i organiserad form.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar de föreslagna tilläggen, eftersom de enligt samfundet inte fyller någon funktion. I fråga om brott mot närstående skulle förslaget enligt Advokatsamfundets uppfattning inte få någon effekt utöver vad lagstiftningen ger redan i dag.

När det gäller att gärningen utgör ett led i organiserad brottslighet, pekar Advokatsamfundet på att grunden för förslaget – gängkriminella personers dödsskjutningar på öppen gata – redan täcks av den befintliga lydelsen av 3 kap. 1 § brottsbalken. Dessutom ser inte Advokatsamfundet hur en komplettering med ytterligare omständigheter i bestämmelsen skulle främja möjligheterna till en nyanserad straffmätning.

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)

Annons
Annons