search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Lagen om domstolsärenden : en kommentar
Författare: Peter Fitger, Tobias Eriksson, Per Hall
Förlag: Norstedts juridik

Denna standardkommentar till lagen om domstolsärenden har nu kommit i en tredje upplaga. Här redovisas förarbeten, rättspraxis och doktrin tillsammans med författarnas analyser. Sedan föregående upplaga utkom för 15 år sedan har det skett ett flertal ändringar i den processuella lagstiftningen som påverkat lagen och dess tillämpning. Helt nya ärendetyper har dessutom tillkommit; i ytterligare andra ärendetyper har prövningen flyttats från tingsrätt till olika förvaltningsmyndigheter. Tobias Eriksson och Per Hall ansvarar gemensamt för uppdateringen av Peter Fitgers verk som ursprungligen kom ut 1996 i samband med att lagen infördes. 

Mutbrott
Författare: Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén
Förlag: Norstedts juridik

Boken redogör för de olika korruptionsbestämmelserna i brottsbalken och marknadsföringslagen och redogör för såväl syftena bakom mutbrottslagstiftningen som hur lagstiftningen ska tolkas, vem som kan göras ansvarig för överträdelser av de olika bestämmelserna och vad konsekvenserna kan bli. Förutom en uppföljning av ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur har avsnitten om internationella förhållanden och förebyggande åtgärder utvidgats och arbetats om. Boken är den fjärde upplagan av Thorsten Cars bok om korruption och mutbrott. Den är omarbetad och uppdaterad i samarbete med  Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, IMM. Mutbrott ingår i IMM:s skriftserie. 

Antologi om barnkonventionen

Perspektiv på barnkonventionen : forskning, teori och praktik, Lina Ponnert, Anna Sonander, red., Studentlitteratur

I denna antologi diskuteras barnkonventionen utifrån olika forskningsområden och praktiska verksamheter. Tanken är att boken ska bidra till vidare reflektion och kunskap kring barnkonventionens betydelse och funktion i praktiken. Bokens författare är forskare och praktiker inom en rad olika discipliner med koppling till Barnrättsinstitutet, ett tvärvetenskapligt nätverk vid Lunds universitet.

Avhandlingar

Passivitetsrätten vid skattetillägg av Hanna Grylin, Örebro universitet

Passivitetsrätten anses ingå i rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR.

Rätten att vara passiv innebär för den som är misstänkt för brott en rätt att inte behöva belasta sig själv. Det svenska systemet för skattetillägg omfattas av artikel 6, vilket innebär att passivitetsrätten kan aktualiseras i förfarandet om skattetillägg.

Studien som behandlar förhållandet mellan passivitetsrätten och skattetillägget bidrar till både nationella och internationella perspektiv.  

Avbrutna upphandlingar: ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt av Fredrik Morawetz, Lunds universitet

En ganska hög andel av offentliga upphandlingar i Sverige avbryts, något som under senare år uppmärksammats som ett problemområde. Avhandlingen analyserar denna företeelse som regleras mycket sparsamt av lagstiftningen, både på nationell nivå och på EU-nivå. Författaren som disputerade i våras vid Lunds universitet är verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Roman

Upp­finnaren, fjärde delen om advokat Carl B. Lambert.

Nyligen släpptes Uppfinnaren, fjärde delen i en serie om fem böcker om den svenske advokaten Carl B. Lambert, bosatt på spanska solkusten. Göran Rise, verksam som advokat i Spanien och specialiserad på ekobrottmål, har med bokserien velat ge läsaren en verklighetstrogen bild av hur en advokat arbetar med stora ekomål. Liksom i de tidigare delarna blir Lambert indragen i en rad internationella och storpolitiska förvecklingar som denna gång kretsar kring uppfinningen av ett litiumluftbatteri och dess svenske upphovsman.

Bitte Wölkert
Annons
Annons