search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Halverad ersättning för tidsspillan till norska advokater fick stora konsekvenser

Advokaterna i Norge fick sin ersättning för tidsspillan vid offentliga förordnanden halverad 2017. Nu visar norska justitiedepartementets utvärdering att beslutet fick allvarliga följder.

För tre år sedan sänktes den timersättning som norska advokater får vid tidsspillan i samband med offentliga uppdrag. Syftet var att minska advokaternas resande och att stimulera dem att arbeta under resorna.

En rapport från Advokatforeningen 2018 visade på stora konsekvenser både för advokaternas intäkter och för deras vilja att åta sig uppdrag.

Nu har justitie- och beredskapsdepartementet i Norge utvärderat följderna av reformen. Slutsatsen är även där att arvodessänkningen har fått stora, oförutsedda negativa effekter med geografiska fördelningseffekter. Den har påverkat dels vilka som åtar sig offentliga uppdrag, dels den regionala tillgången på advokater.

Enligt departementets rapport har den lägre ersättningen lett till att många advokater väljer att minska sin reseverksamhet. Förutsättningarna för att få advokaterna att arbeta mer under sina resor visade sig inte finnas. Arvodessänkningen har lett till att advokaterna undviker fysiska möten som kräver resor, även om det får negativa följder för ärendets behandling. Det finns en tendens att advokater med längre erfarenhet åtar sig färre rättshjälpsuppdrag, vilket kan påverka den lokala tillgången på erfarna advokater med rätt kompetens.

Källor: AdvokatforeningenRett24.no

Annons
Annons