search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

9. Disciplinanmälan var uttryck för icke acceptabla motsättningar mellan ombud. Uttalande.

Beslut 2020.

Sammanfattning av beslutet. Hela beslutet finns på www.advokatsamfundet.se.

Advokat A och advokat B hade verkat på motsatta sidor i rättsprocesser mellan sina respektive huvudmän. 

Anmälaren (ett bolag) hade, genom advokat A, anmält advokat B till Advokatsamfundet. I samband med sitt yttrande över anmärkningarna, gjorde advokat B en anmälan mot advokat A. Anmärkningarna mot advokat A rörde bl.a. att denne i. skulle ha lämnat felaktiga uppgifter i tingsrätten, och ii. yrkat att ­advokat B skulle svara solidariskt med sin huvudman för ­rättegångskostnader och – som ett led i en processtaktik – ha framställt oskäliga kostnadsanspråk i syfte att verka avskräckande för motpart och deras ombud.   

Advokat B utträdde ur Advokatsamfundet. Med hänsyn härtill avskrevs ärendet mot honom.

Beträffande anmälan mot advokat A fann nämnden inte att det framgick att A genom att lämna de ifrågavarande uppgifterna i tingsrätten, skulle ha brutit mot god advokatsed. Inte heller fann nämnden att det presenterats någon utredning som visade att A:s kostnadsanspråk eller yrkande om solidariskt ansvar för rättegångskostnader hade haft det kritiserade syftet eller inneburit en otillåten taktik. B:s anmälan i dessa delar föranledde därför inte någon åtgärd.

Nämnden konstaterade emellertid att anmälningarna i det aktuella ärendet hänförde sig till både pågående och avslutade rättsprocesser, och åtgärder som vidtagits under processernas gång. Det var omständigheter som berörda domstolar haft att bedöma i respektive process. Disciplinnämnden konstaterade att rättssamhället inte gagnas av att den intressemotsättning som råder mellan parterna i en tvist leder till motsättning mellan parternas advokater. 

Det var enligt nämnden uppenbart att de anmälningar som hade gjorts var ett uttryck för sådana icke acceptabla motsättningar, och uttalade att A borde ha avstått från det. Utöver detta uttalande föranledde ärendet inte någon åtgärd.

Annons
Annons