search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

7. Intressekonflikt; erinran.

Beslut 2020.

Beslutet i sin helhet.

Anmälan

X har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 4 juli 2019, riktat anmärkningar mot advokat A och därvid anfört i huvudsak följande. 

A har i juni 2018 varit delaktig i ett äktenskapsförord där hennes exmake Z tog kontakt med henne och de gemensamt gjorde ett skriftligt äktenskapsförord hos advokaten. Fakturan var skriven i Z:s namn men betalades av henne i sin helhet från hennes bankkonto den 11 juni 2018. 

Z har nu anlitat advokat A som ombud för stämning av enskild vårdnad i tingsrätt. Den 30 juni 2019 inkommer ett mejl från A till henne angående vårdnaden av hennes och exmakens gemensamma barn. Efter konsultation med andra advokater har hon ifrågasatt om A varit jävig då hon företrätt dem båda två tidigare gällande äktenskapsförordet. A har den 1 juli svarat: ”Jag har beaktat det och anser mig inte jävig. Z kontaktade mig och önskade hjälp med äktenskapsförord och jag upprättade enbart ett avtal enligt önskemål efter att Z bokade tid med mig och utan någon närmare kännedom om era övriga mellanhavanden.”

Hon upplever att det föreligger jäv i detta fall och att A inte ska få företräda Z i den fortsatta stämningsansökan.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som inkom till Advokatsamfundet den 27 september 2019, bestritt anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Under försommaren 2018 kontaktade Z henne och uppgav att han fått hennes namn rekommenderat till sig och att han behövde hennes hjälp. 

Skälet till behovet var att hans dåvarande fru önskade ett äktenskapsförord inför förestående ansökan om äktenskapsskillnad, något Z hade mycket lite kunskap kring. Behovet framstod som brådskande och kontakten skedde inför stundande semesterperiod. 

Z bokade in en tid hos henne. Inför mötet diskuterades handläggning och tider för åtgärder och kommunicering för att möjliggöra ett avtal. Z uppgav även att han var välvilligt inställd till att acceptera X:s önskemål. 

Z valde att ta med sig X till rådgivningen som Z bokat in. X hade visserligen inte något eget ombud med sig men Z var å andra sidan mycket välvilligt inställd till att gå henne till mötes och parterna kunde konstatera att de var överens om att göra sina respektive bolag samt visst sparande/pensionssparande till enskild egendom. Avtal kunde då upprättas och färdigställas samma dag och innebörden förklaras för respektive make. Faktura för arbetet skrevs samma dag till Z.

Hon anser inte att de omständigheterna att X kom att delta på den fysiska rådgivning som Z hade bokat hos henne, för att möjliggöra ett snabbt avslut, samt att hon bistod med att nedteckna den överenskommelse som parterna kom överens om och som var i enlighet med de önskemål X:s hade uttryckt till Z inför mötet, har gjort henne jävig även om X fick sitt önskemål om äktenskapsförord tillgodosett och båda parterna fick information om avtalets innebörd. 

De enda fakta som lämnades henne var att parterna var gifta och att de hade en gemensam fastighet, respektive egna företag och sparande och att de hade för avsikt att ansöka om äktenskapsskillnad. Inte på något sätt erhöll hon under denna korta kontakt någon information som skulle kunna vändas emot X i en kommande tvist om vårdnad om barn.

Ungefär ett år senare kontaktade Z henne igen och uppgav att han återigen behövde hennes hjälp. Det hade då uppstått tvist mellan parterna avseende deras gemensamma barn efter det att parterna skilt sig och det fanns behov av ansökan om stämning. Hon kontaktade då X i frågan på Z:s uppdrag. Hon blev förvånad när X kontaktade henne i denna fråga, om jäv, övervägde det dock mot bakgrund av hennes frågeställning till henne och svarade X omedelbart då hon inte ansåg att något jäv varken förelåg eller hade uppstått. 

Med all respekt vill hon i sammanhanget nämna att det kommit att bli mycket konfliktfyllt mellan parterna vid denna tidpunkt, konflikter som alltjämt pågår och som har tagit sig till uttryck på många olika sätt och i vilka även denna anmälan väl kan vara en del.

Ytterligare skriftväxling

X har den 10 augusti 2019 inkommit med ytterligare en skrivelse.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A har upprättat ett äktenskapsförord mellan Z och X, utan att tydligt klargöra att hon enbart företrädde Z. Inte heller har hon uppmanat X att anlita eget ombud. Mot bakgrund härav borde hon inte ha antagit uppdraget att företräda Z mot X i vårdnadstvisten.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons