search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

”Vägledningen leder förhoppningsvis till bättre kvalitet”

Advokat Sait Umdi har ingått i den arbetsgrupp som tagit fram det nya kapitlet. Han anser att behovet av vägledningen är stort av flera skäl.

Det nya avsnittet, kapitel 5, i Advokatsamfundets PM om uppdrag för svaga eller utsatta klienter har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp som har bestått av advokater med särskild sakkunskap inom det migrationsrättsliga området. Avsnittet har också skickats på remiss till alla förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar samt till Migrationsverket, Asylrättscentrum och Amnesty International Sverige.

Advokat Sait Umdi har ingått i arbetsgruppen. Han anser att behovet av vägledningen är stort. 

Enligt Umdi är kvaliteten på offentliga biträdens arbete i ärenden enligt utlänningslagen varierande, och biträden, som har specialiserat sig inom detta rättsområde, kommer numera oftare i kontakt med personer som uttrycker missnöje med sitt offentliga biträde. 

– För att den asylsökande ska ha tillgång till en rättssäker prövning har det offentliga biträdet en mycket viktig roll. Det offentliga biträdet ska, enligt min uppfattning, utgöra en garant för den asylsökande så att vederbörande får sina rättigheter tillgodosedda och får en prövning som uppfyller kraven på rättssäkerhet, säger han.

Vilka fördelar kan du se med vägledningen?

– Fördelarna med vägledningen är bland annat att advokater och biträdande jurister med vägledningen har ett tydligt dokument innehållande konkreta förslag på åtgärder som advokater och biträdande jurister kan utgå från i sina ärenden enligt utlänningslagen. Vägledningen är användbar både för advokater som sedan tidigare arbetat med dessa ärenden och biträdande jurister som är nya inom detta rättsområde. Vägledningen kommer förhoppningsvis bidra till att öka kvaliteten på offentliga biträdens/ombudens arbete i ärenden enligt utlänningslagen.  

Vad ser du som det viktigaste med vägledningen?

– Det viktigaste med vägledningen är att detta rättsområde aktualiseras och att fokus riktas mot offentliga biträdens/ombudens arbete enligt utlänningslagen. Detta rättsområde förtjänar att uppmärksammas bland annat på grund av bristerna i rättssäkerheten för de sökande. Vidare är det viktigt med förslag på åtgärder som ett offentligt biträde kan vidta i ett ärende enligt utlänningslagen. Vägledningen visar också att Advokatsamfundet har ambitionen att öka kvaliteten hos offentliga biträden/ombud som åtar sig uppdrag enligt utlänningslagen.

Arbetsgrupp

De medverkande advokaterna i arbetsgruppen: Sait Umdi, Emma Persson, Tomas Fridh och Karin Gyllenring.

Tom Knutson
Annons
Annons