search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Särskilda advokatetiska svårigheter behandlas

Vissa frågor i asylrätten kan innebära särskilda advokatetiska svårigheter, som åldersbedömningar och delgivning av kallelse. Det nya kapitlet från samfundets styrelse ger vägledning.

I det nya avsnittet i promemorian konstateras att en advokat som medverkar till att klienten genomgår en åldersbedömning ofta anses agera i strid med god advokatsed. Situationen som advokaten ställs inför i dessa lägen är dock komplex och advokaten uppmanas till stor försiktighet. Om klienten avböjer att genomgå en medicinsk åldersbedömning kan det tolkas till klientens nackdel. Ett exempel på en situation då det finns särskilda skäl att medverka till en medicinsk åldersbedömning skulle kunna vara om advokaten bedömer att alla andra möjligheter för klienten att göra sannolikt att denne är minderårig är uttömda, och samtliga omständigheter talar för ett avslag på asylansökan till följd av att klienten bedöms som vuxen. 

Delgivning av kallelse 

En fråga som tas upp i promemorian är hur en advokat bör agera om domstolen begär att advokaten hjälper till att delge klienten kallelse till en domstolsförhandling. Det är något som förekommer på vissa domstolar.

Ett offentligt biträde som genom fullmakt också är ombud för sin klient har som utgångspunkt behörighet att ta emot delgivning av inlagor och andra handlingar för klientens räkning. Ombudet är då också delgivningsmottagare. Detta gäller dock inte om handlingen innehåller ett föreläggande för den som ska delges att infinna sig eller fullgöra något personligen. Om en advokat får en begäran av domstol att hjälpa till med delgivning av sådan kallelse bör advokaten hänvisa till att hon eller han inte kan hjälpa till av advokatetiska skäl, enligt promemorian. Det finns dock förstås inget hinder mot att meddela klienten innehållet i en sådan kallelse och råda denne att inställa sig till förhandling om detta ligger i klientens intresse.

Utredningsskyldighet

Frågor angående hur, och i vilken omfattning, ett offentligt biträde i ett migrationsärende ska bidra till att ärendet blir utrett tillräckligt kan ge upphov till advokatetiska problem, konstateras i promemorian. Det ligger oftast i klientens intresse att relevanta omständigheter till stöd för talan kommer fram på ett detaljerat och tydligt sätt så tidigt som möjligt. Men det är Migrationsverket som enligt lag har en övergripande utredningsskyldighet i asylärenden och denna skyldighet kan inte åläggas en advokat. 

Advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intressen och bevaka dennes rätt. I advokatuppdraget är det advokatens plikt att mot klienten iaktta trohet och lojalitet samt lyfta fram de omständigheter som talar för klientens sak. En advokat får inte, utan klientens samtycke, till Migrationsverket redovisa uppgifter som talar till klientens nackdel. 

Konflikt mellan familjemedlemmar

I asylärenden förordnas som regel ett och samma offentliga biträde för samtliga medlemmar i en och samma familj. Det kan dock uppkomma situationer där det först efter en tid framgår att det finns en konflikt mellan familjemedlemmarna. I de fall advokaten är förordnad för flera klienter med motstridiga intressen och uppfattningar föreligger en intressekonflikt. Advokaten måste då som huvudregel, enligt promemorian, frånträda uppdraget för samtliga. Av detta skäl är det viktigt att advokaten redan vid de inledande kontakterna med klienterna utreder dessa förhållanden, till exempel genom att tala med dem enskilt.

Motstridiga uppgifter

En särskild fråga som kan uppkomma i asyl­ärenden är hur det offentliga biträdet i ett migrationsärende ska agera om klientens berättelse inte stämmer överens med uppgifter som tillförts ärendet, till exempel landinformation. Att klientens uppgifter framstår som osannolika, eller att advokaten har en annan uppfattning om verkliga förhållanden än vad klienten anger, innebär inte att advokaten får ta avstånd från klientens uppgifter, poängteras det i promemorian. Det är inte heller advokatens sak att försöka få klienten att ändra sig. Advokaten kan och bör givetvis uppmärksamma vad som kan uppfattas som svagheter i klientens berättelse och försöka rätta till ofullständigheter. Advokaten kan också förbereda klienten på tänkbara frågor och ifrågasättanden som kan komma. Det är dock viktigt, understryks det i promemorian, att advokaten inte gör detta på ett sätt som riskerar att klienten börjar ifrågasätta advokatens roll, uppdrag eller lojalitet.

Tom Knutson
Annons
Annons