search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande: 

R-2019/2088 Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

R-2019/2089 Promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

R-2019/2159 Promemorian Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

R-2020/2256 Betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

R-2019/2309 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

R-2020/0063 Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

R-2020/0070 Utkast till ny föreskrift om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid och ändring i DVFS 2019:5

R-2020/0077 Spelinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipulation (SIFS 2020:xx)

R-2020/0103 En hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

R-2020/0126 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons