search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Timkostnadsnormen höjdes 1,75 procent

Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2020 för den som är godkänd för F-skatt är 1 404 kr exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms.

För den som har F-skatt var 2019 års timkostnadsnorm 1 380 kr. Timkostnadsnormen för 2020 innebär en höjning med 1,75 procent jämfört med 2019. Den genomsnittliga årliga höjningen 2009–2017, då timkostnadsnormen grundades på ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställde, var 2,44 procent.

Nej till nytt system för premiepension

Advokatsamfundet är starkt kritiskt till de förslag som förs fram i betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)från utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension. Enligt Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet bör premiepensionssystemet inte ändras enligt utredningens förslag.

Advokatbrist i Hälsingland

SVT i Gävleborg rapporterade i februari om att det i dag endast finns sex brottmålsadvokater i Hudiksvall. Tre av dessa ska dessutom vara över 70 år gamla. Enligt reportagen vill åtminstone en av advokaterna rekrytera fler jurister till sin byrå, men lyckas inte. 

Polisen vittnar också om att bristen på advokater ibland förlänger utredningstiderna. Det råder också brist på domare vid flera av landets tingsrätter utanför storstäderna, bland annat i Värmland.

Advokatsamfundet har i flera år varnat för att dagens ersättningssystem riskerar att skapa brist på advokater i delar av Sverige. 

Källa: SVT Gävleborg, SVT Värmland

Övervakning för unga nytt straff

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Enligt regeringens förslag ska den som är mellan 15 och 21 år kunna dömas till ungdomsövervakning i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder. Unga över 18 år ska få dömas till ungdoms­övervakning endast om det finns särskilda skäl för det. Den som dömts till ungdomsövervakning ska bland annat vara skyldig att följa en verkställighetsplan. 

Lagrådsremiss: Ungdomsövervakning

Disciplinnämndsbeslut uppmärksammades

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd fattade i slutet av januari beslut i några uppmärksammade ärenden om publiceringar på sociala medier Det handlade bland annat om en film, där två advokater med solglasögon och whiskyglas i händerna gav ”råd till den som får förmånen att träffa polisen så här en lördag kväll”. 

Disciplinnämnden utdelade en varning för publiceringar på Instagram, däribland den nämnda filmen. I ett annat ärende publicerade nämnden ett uttalande, medan två andra ärenden inte föranledde någon åtgärd. Besluten fick mycket medial uppmärksamhet. 

Läs sammanfattningar av disciplinnämndsbesluten: 1, 2, 3, 4–6

Polisens kameror skapar trygghet

Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga. Sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har dessutom minskat markant sedan kamerorna infördes. 

Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Enligt rapporten används dock det filmade materialet sällan som bevisning i domstol. 

Många klagomål på personsöktjänster

Det enskilt vanligaste klagomålet som kommer in till Datainspektionen rör sajter som masspublicerar personuppgifter. Det visar en rapport, som myndigheten publicerat. Sajter som Merinfo och Ratsit publicerar stora mängder uppgifter som hämtats och sammanställts från svenska myndigheter. Somliga av sajterna publicerar information om personer som förekommer i brottmål eller har fått strafföreläggande. Av klagomålen till Datainspektionen framgår att medborgare upplever personsöktjänster på internet som ett stort integritetsintrång. Även om uppgifterna är offentliga hos svenska myndigheter blir de betydligt mer lättillgängliga på personsöktjänsterna.

Polisens effektivitet i utsatta områden granskas

Riksrevisionen inleder en granskning av polisens arbete med särskilt utsatta områden. Syftet är att undersöka om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Granskningen kommer bland annat fokusera på om regeringen och Polismyndigheten har gett personalen förutsättningar att arbeta effektivt i särskilt utsatta områden samt om polisens arbetssätt är effektivt och anpassat till läget i dessa områden. En rapport från granskningen förväntas vara klar i oktober i år.

Nej till mer befogenheter för Konkurrensverket

Konkurrensverket föreslår i en promemoria att verket självt ska få utökade tillsynsbefogenheter i tillsynen enligt upphandlingslagstiftningen. Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande förslaget om att Konkurrensverket ska få befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att upphandlingslagstiftningen ska följas. Advokatsamfundet anser att utvidgade befogenheter till Konkurrensverket är en fråga som, i så fall, kräver mer utredning. 

Konflikt mellan EU-rätt och konstitutioner

I en ny avhandling framlagd vid Stockholms universitet analyserar juristen Carl Lebeck hur nationella rättsordningar hanterar konflikten mellan den överstatliga EU- och EES-rätten och de konstitutionella gränserna för att tillämpa överstatliga rättsregler i nationell rätt. Slutsatsen i avhandlingen är att tillämpningen av överstatlig rätt har försvagat de konstitutionella begränsningarna av den offentliga maktutövningen i nationell rätt samtidigt som nationella domstolar söker upprätthålla en miniminivå av skydd för nationella konstitutionella regler i tillämpningen av överstatlig rätt.

Carl Lebeck: De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt: en komparativ studie 

Ansvarsutkrävande nödvändigt vid AI

En expertkommitté inom Europarådet har i en studie undersökt de komplexa rättsliga och etiska frågor som har samband med digitalteknik och artificiell intelligens, med särskilt fokus på hot mot mänskliga rättigheter inklusive personlig integritet och skydd för personuppgifter. 

Expertgruppen fastslår att den makt som avancerade digitala tekniker och system innebär inte kan tillåtas att utövas utan ansvarsutkrävande, om vi tar skyddet för mänskliga rättigheter i en global och uppkopplad tidsålder på allvar: De som njuter frukterna av digitaltekniken, inklusive artificiell intelligens, måste också ta ansvar för dess negativa konsekvenser. Därmed har varje stat en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna.

Studien kan laddas ned i pdf-format, på engelska eller franska, från Europarådets webbplats.

Europarådets studie Responsibility and AI/Responsabilité et IA

Kriminalvården får hård kritik från JO

Chefs-JO Elisabeth Rynning har sedan 2017 följt frågan om isolering av intagna i häkte. I ett beslut i februari i år konstaterar chefs-JO att en mycket stor andel av intagna med restriktioner fortsatt är isolerade. Isolering riskerar även att drabba intagna som har rätt att vistas i gemensamhet. 

JO lutar sig bland annat mot Kriminalvårdens årsredovisning från 2018 där det framgår att 33 procent av de intagna som hade rätt att vistas i gemensamhet var isolerade. Motsvarande siffra för intagna med restriktioner var 83 procent. I sitt beslut konstaterar chefs-JO även att bland annat att häkteslagen behöver ses över.

Skillnader i andelen direktavskrivna brott

Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Det visar en ny kortanalys från Brå. Studien visar bland annat att man i polisregion Stockholm direktavskrev störst andel av brotten, 57 procent. I polisregion Nord direktavskrevs minst andel, 43 procent. Enligt Brå kan regionala skillnader i brottsstrukturen förklara en stor del av skillnaden. 

Snabbare lagföring av brott permanentas

Regeringen har gett tidigare lagmannen Stefan Strömberg i uppdrag att utreda hur försöket med ett snabbförfarande i brottmål ska göras permanent. Strömberg är den som tidigare har utformat försöksverksamheten. 

Enligt regeringen har försöksverksamheten, som pågått i Stockholm sedan 2018, lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Stefan Strömberg ska redovisa sina förslag senast den 29 april 2021.

Annons
Annons