search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Näringsförbud : i svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten
Författare: Mikael Berglund
Förlag: Norstedts juridik

Syftet med näringsförbud är att bekämpa oseriös näringsverksamhet och främja en sund konkurrens i näringslivet. Det betraktas också som ett viktigt instrument i kampen mot ekonomisk brottslighet. Boken, som är den första och mest omfattande i sitt slag, behandlar näringsförbudsbestämmelserna i framför allt svensk rätt, men redogör kortfattat även för gällande lagstiftning i flera andra medlemsstater inom EU. Innebörden av och motiven bakom regelverket som trädde i kraft 2014 förklaras. Slutligen lämnas förslag till ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande och tillsyn av näringsförbud inom EU. 

AB 04 : en kommentar
Författare: Per ­Samuelsson
Förlag: Norstedts juridik

AB 04 är det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. I kommentaren behandlas avtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis. Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Sedan den första upplagan kom ut 2017 har den svenska entreprenadrätten fortsatt att utvecklas snabbt och denna andra upplaga är  väsentligt omarbetad. 

Brottsbalken i ny översättning till engelska

Nu finns en ny och modern översättning av brottsbalken. The Swedish Criminal Code kommer att hållas aktuell genom att uppdateras löpande i samband med publiceringen av lagändringen i Svensk författningssamling. Svensk och engelsk text presenteras bredvid varandra i samma dokument. Översättningen hittar man på regeringens engelska webbsida, www.government.se.

Digitalisering

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras – samverkan mellan KB och fem universitetsbibliotek 

Hela den svenska tryckproduktionen, det vill säga böcker, tidningar, tidskrifter etc., från 1400-talet fram till i dag, ska göras digitalt tillgänglig i ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, KB, och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. I första fasen digitaliseras material som inte är skyddat av upphovsrättslagen. Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material och okatalogiserat äldre tryck. Arbetet kommer att genomföras i delprojekt under längre tid.

Avhandling

De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : en komparativ studie av Carl Lebeck, Stockholms universitet (Jure)

En ny avhandling från Stockholms universitet analyserar hur nationella rättsordningar hanterar konflikten mellan överstatliga rättsregler – i första hand EU-, och EES-rätten – och de konstitutionella gränserna för att tillämpa överstatliga rättsregler i nationell rätt.

En omfattande kartläggning görs av den praxis som visar hur domstolar i Sverige, Danmark, Tyskland och Norge hanterar sådana fall där EU respektive EES anses ha överskridit sin beslutskompetens. Slutsatsen i avhandlingen är att tillämpningen av överstatlig rätt har försvagat de konstitutionella begränsningarna av den offentliga maktutövningen i nationell rätt samtidigt som nationella domstolar söker upprätthålla en miniminivå av skydd för nationella konstitutionella regler i tillämpningen av överstatlig rätt. 

Festskrift

Ord och rätt : festskrift till Hans-Gunnar Axberger, eddy.se 

Hans-Gunnar Axberger disputerade 1984 med avhandlingen Tryckfrihetens gränser och har sedan dess publicerat en rad böcker och artiklar inom områdena konstitutionell rätt, medierätt, straffrätt och straffprocessrätt. Sedan 2015 har han innehaft professuren i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Förutom sitt rättsvetenskapliga arbete har han även haft uppdrag som bland annat Allmänhetens pressombudsman och justitieombudsman. Ord och rätt tillägnas Hans-Gunnar Axberger med anledning av hans 67-årsdag. Festskriften innehåller ett 50-tal artiklar som speglar festskriftsföremålets breda verksamhetsfält.

Bitte Wölkert
Annons
Annons