search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Konkreta åtgärder för bästa biträde

Som bilaga till promemorian finns en rad konkreta exempel på åtgärder som advokater, eller andra som utför uppdrag i migrationsärenden, kan vidta för att tillförsäkra klienten bästa möjliga biträde.

Vid uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden, tänk på dessa punkter:

  1. Att erbjuda klienten sammanträde inför asylutredningen och även inför ett eventuellt överklagande, vid vilket processen förklaras.
  2. Att biträdet håller sig uppdaterad om ny lagstiftning och praxis.
  3. Att biträdet följer händelseutvecklingen i klientens hemland och håller sig uppdaterad om aktuell landinformation. 
  4. Att biträdet träffar och förbereder klienten inför en eventuell muntlig förhandling i domstol.
  5. Att biträdet ger klienten vägledning angående processen i högsta instans (här finns ofta en helt felaktig förväntning hos de klagande som inte förstår att Migrationsöverdomstolen i princip bara tar upp mål till prövning av praxisskäl).

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats, under rubriken cirkulär nr 4/2020.

Tom Knutson
Annons
Annons