search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärenden

4–6. Medverkan i en inspelning av musikvideo; ingen åtgärd.
Beslut 2020.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har den 23 januari 2020 fattat beslut i några uppmärksammade ärenden gällande publiceringar på sociala medier och medverkan i en inspelning av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till uppgift att i enskilda fall bedöma om en advokat har brutit mot god advokatsed. Vad som utgör god advokatsed utvecklas bland annat genom nämndens praxis.

I syfte att förmedla praxis på området till Advokatsamfundets ledamöter finns de ovan nämnda besluten från den 23 januari 2020 att ta del av i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade sammanfattningar av besluten.

4–6. Medverkan i en inspelning av musikvideo; ingen åtgärd.

I oktober 2019 publicerades i medierna artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in musikvideo i tingsrätten” respektive ”Dömd rappare spelade in musikvideo i rättssal”. Av artiklarna framgick att en artist hade spelat in en musikvideo i tingsrätten med advokater som statister. Vid inspelningen skulle personer som hade medverkat under inspelningen ha stått på borden, och ordningsvakter skulle ha reagerat starkt.

Frågorna som var hänförliga till musikvideon prövades i tre beslut av disciplinnämnden. Advokaterna gjorde gällande bland annat att medverkan inte hade koppling till deras yrkesutövning. Beskrivningar av vad som hade förevarit under in-

spelningen lämnades, och det anfördes att uppgifterna i medierna om vad som hade förekommit inte gav en korrekt bild av hur inspelningen hade gått till.

Disciplinnämnden konstaterade att

– agerandet vid en samlad bedömning av vad som hade förekommit måste anses ha haft sådant samband med verksamheten som advokat att det fick prövas mot reglerna om god advokatsed, och att

– den ifrågavarande videoinspelningen såvitt är känt inte hade publicerats och därmed inte hade varit tillgänglig för disciplinnämnden.

Disciplinnämnden fann inte någon anledning att ifrågasätta att de uppgifter advokaterna hade lämnat till nämnden i sina yttranden var korrekta. Med hänsyn härtill visade inte utredningen att advokaternas ageranden hade utgjort ett åsidosättande av god advokatsed. [Not: Ytterligare omständigheter i ärendena rörde bland annat kontakterna med tingsrätten och en advokatbyrås publicering på Instagram av ett gruppfoto med tillhörande inlägg ”advokatbyrå A, advokatbyrå B och C agerar statister i stjärnskottet X:s nya musikvideo”. Se besluten för en närmare redogörelse.]

Annons
Annons