search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Vägledande uttalande angående överväganden vid advokaters användning av sociala medier i marknadsföringssyfte

Advokatsamfundet antog 2015 en särskild policy för advokaters användning av sociala medier. Den policyn gäller i dess helhet fortfarande.

Mot bakgrund av den senaste tidens debatt om vissa advokaters marknadsföring i olika, främst sociala, medier, har Advokatsamfundets styrelse emellertid funnit anledning att i särskild ordning uttala hur en advokat får och bör använda medier för att sprida information om sin verksamhet i marknadsförande syfte.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har därför vid sitt sammanträde den 5 december 2019 antagit följande vägledande uttalande.

En advokat ska utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället och värnar rättsstatens institutioner. En advokat ska uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls (1 VRGA). En advokat ska vidare iaktta tystnadsplikt och diskretion om sina klienters angelägenheter. En advokats uttalanden ska vara etiskt försvarbara och förenade med gott omdöme och respekt för andra människor.

Regleringen vad gäller marknadsföring av advokattjänster har förändrats över tiden. Grundläggande regler om hur en advokat får ackvirera uppdrag och marknadsföra sina tjänster framgår av 7.8 VRGA.

Härutöver har en advokat att i sin marknadsföring förhålla sig till marknadsföringslagen. Härav följer bland annat att en advokat inte får marknadsföra sina tjänster på ett stötande eller missvisande sätt.

En advokat ska vara förvissad om att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters, motparters, domstolars eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet. Hänsyn måste därför tas till hur ett meddelande i sociala medier kan uppfattas av klient, motpart, brottsoffer eller annan involverad part, liksom av domstolar och allmänheten.

En advokats marknadskommunikation måste dessutom alltid vara förenlig med advokatens oberoende, integritet och tystnadsplikt.

Annons
Annons
Annons