search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så ser avdelningarna på framtiden

Vilka är de tre viktigaste frågorna för er avdelning under 2020-talet?

Norra

Rekrytering; arbetsmiljö; ­jämställdhet

Mellersta

Arbetsmiljö; digitalisering; ­byråns lönsamhet

Stockholm

Hållbarhet (inkluderar jämställdhet och rekrytering); arbetsmiljö (inkluderar ­jämställdhet och rekrytering); digitalisering

Östra

Ur ett humanjuridiskt perspektiv: Debitering, rättshjälpstaxan, taxemål, domstolarnas synpunkter på kostnadsräkning; arbetsmiljö (på arbetsplatsen och i domstolarna); marknadsföring och kommunikation (etiska frågor jämte konkurrens från juristbyråer)

Ur ett affärsjuridiskt perspektiv: Hållbarhet/ Digitalisering, förstå och anpassa sig efter förändringar på marknaden från kunder och anställda; marknadsföring och kommunikation, ett förstärkt varumärke av titeln advokat som når ut till allmänheten på ett tydligt och konsekvent sätt; rekrytering, advokatbyråerna behöver vara fortsatt attraktiva arbetsgivare som kan möta förändrade förväntningar och krav.

Västra

Hållbarhet (innefattar byråns organisation, ledarskapsfrågor, arbetsmiljö, rekrytering och jämställdhet); digitalisering; byråns lönsamhet (innefattar nya debiteringsmodeller).

Södra

Nya debiteringsmodeller; marknadsföring och kommunikation; arbetsmiljö.

Utland

Rekrytering; byråns lönsamhet; marknadsföring/kommunikation.

Hur upplever ni att ledamöterna i er avdelning ser på de kommande tio åren?

Norra

Den största farhågan är att lönsamheten för framförallt förordnandejuridiken minskar ytterligare, att rättshjälpstaxan inte höjs i den takt som är nödvändig för acceptabel lönsamhet. Att vi därigenom får en ännu större klyfta mellan affärsjurister och humanjurister än vi har i dag och att det leder till en splittring av kåren i ett A- och B-lag. Att det inte finns advokater med god kompetens i landets alla delar. Förhoppningen står till att våra politiker i riksdagen inser värdet av en oberoende och kompetent advokatkår och tillser att advokaterna erhåller en skälig ersättning för utfört arbete. 

Mellersta

Vi tror att man ser på de ­kommande tio åren med till­försikt, försvagad konjunktur och inbromsning av ekonomin till trots. Viss oro kan vi tänka oss över konkurrens från övriga jurister (typ Familjens jurist, LRF konsult) och andra kanske även nätbaserade jurist­konsulter samt funderingar kring vilka för- och nackdelar digitaliseringen egentligen kan leda till.

Stockholm

Det finns en farhåga att det behövs stora investeringar i digitala verktyg och att det blir svårare att ta betalt för rutinuppgifter. Samtidigt är det positivt att ”slippa” vissa mindre roliga och standardiserade uppgifter som i stället kan digitaliseras. Ökad konkurrens, inom och utom landet, gör att man behöver vässa sitt erbjudande och bli ännu tydligare med fördelarna med att anlita en advokat.

Östra

  • En generationsväxling pågår inom i princip samtliga rättsområden och det är därför möjligt att omforma advokatrollen efter moderna krav på advokater och dess byrå/kontorsorganisationer.
  • Något positivt (rent arbetsmässigt) är att antalet brottmål ser ut att öka för en längre tid framåt. Vi önskar en tydligare diskussion inom samfundet vad gäller substitution och om det är förenligt att driva verksamhet helt utifrån sådana premisser. Överlag är ökad konkurrens ett orosmoln.
  • En annan farhåga är att advokatrollen inte tillåts utvecklas i en riktning som innebär att advokatverksamhet kan drivas med god lönsamhet.
  • AI och digitaliseringen kan vara en farhåga att de juridiska tjänsterna kommer lösas till viss del därigenom. Det är viktigt att hänga med där och kanske utöka möjligheter till till exempel digitala möten.

Västra

Framtidstron är god även om det finns utmaningar. Advokater behöver i större utsträckning kommunicera det som gör advokaten unik bland alla andra aktörer och visa på sin roll som en garant för rättssäkerheten. Detta framför allt i tider där demokratin visar sig vara skör. Exempel på detta går att se i vårt europeiska närområde där politiska beslut alltmer inskränker rättsstatens principer om en rättvis rättegång och att alla har rätt till ett försvar. En del av detta handlar i Sverige om det offentligas ersättning till advokater och försäkringsbolagens syn på ersättning inom rättsskyddsförsäkringar.

Södra

  • Innebörden av titeln advokat och relationen till våra etiska regler blir successivt tydligare för våra klienter vilket medför ett starkt förtroende och konkurrensfördelar gentemot juristbyråer med mera.
  • Nyutexaminerade jurister söker sig gärna till advokatbyråerna som har följt med i utvecklingen vad gäller krav på ”work-life-balance”, jämställdhet och möjlighet till personlig utveckling. Advokatbyråerna behåller fler jurister som tidigare valde att bli bolagsjurister.
  • Ökad konkurrens, främst inom familjerätten och brottmål, listor på tingsrätten.
  • Svårare att rekrytera kompetenta jurister då de inte lockas av att arbeta på advokatbyråer.
  • Advokatbyråerna halkar efter i den tekniska utvecklingen och uppfattas som bakåtsträvande i stället för nytänkande och framtidsanpassade.

Utland

Förhoppningar: arbete som inte kräver en vass advokat röjs undan med digitalisering, och advokater kan i stället fokusera på de svårare och oftast roligare juridiska frågorna.

Farhågor: hur mycket av arbetet har en advokat råd att digitalisera och automatisera innan arbete från byrån faktiskt börjar gå förlorad?

Ulrika Öster

Annons
Annons