search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/1523 Betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39)

R-2019/1592 Betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24)

R-2019/1851 Promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

R-2019/1905 Promemorian Förslag till ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen

R-2019/2137 Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning

R-2019/2158 Förslag till ändring av Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

R-2019/2197 Promemorian Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

R-2019/2221 Promemorian Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken

R-2019/2254 Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

R-2019/2286 Förslag till nya translatorsföreskrifter

R-2019/2321 Föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott, PMFS 2019:xx, FAP 619-1

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons