search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Hemliga tvångsmedel: ökning fortsatte 2018

Användningen av hemlig avlyssning kopplad till våldsbrott fortsatte att öka under 2018. Det visar regeringens årliga skrivelse om hur reglerna om hemliga tvångsmedel har tillämpats föregående år. De dominerande brottstyperna där hemliga tvångsmedel används är narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.

Under 2017 kunde man för första gången se en stor ökning av användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid våldsbrott.

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018, Skr. 2019/20:56

Stort intresse för ny SCC-plattform

I september lanserade Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC, som en av de första institutionerna i världen, en digital plattform för skiljeförfaranden. På plattformen kan parterna och domarna kommunicera och komma åt allt material i förfarandet.

Under de första tre månaderna visade sig intresset för plattformen överträffa förväntningarna. Fram till slutet av december hade 76 mål och omkring 400 användare registrerats i plattformen. SCC konstaterar också att användarna efter den första fasen, då det är obligatoriskt att använda plattformen, i stor utsträckning fortsatt att kommunicera via plattformen.

Ask blir landshövding i Södermanlands län

Regeringen har utsett förra justitieministern Beatrice Ask till landshövding i Södermanlands län. Beatrice Asks förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 mars 2023.

Viktig enkät till advokater och biträdande jurister

Under vårvintern skickar Advokatsamfundet ut en enkät till alla advokater och biträdande jurister. Syftet är att inhämta information om ledamöternas syn på Advokatsamfundets roll och verksamhet och deras relation till samfundet. Enkäten är ett led i Advokatsamfundets långsiktiga strategiska arbete för att vitalisera samfundets verksamhet och öka engagemanget för gemensamma yrkesfrågor i advokatkåren.

Regi rankade klienternas favoritbyråer

För tolfte året i rad har analysföretaget Regi rankat Årets advokatbyrå i fem olika kategorier. Rankningen bygger på 1 150 bedömningar från köpare av affärsjuridiska tjänster. 23 advokatbyråer har fått till­räckligt många omdömen för att ingå i studien.

Årets studie visar att klienterna förutom kompetent juridisk rådgivning också värderar bland annat goda branschkunskaper, god kommunikation och en god medvetenhet i hållbarhetsfrågor och jämställdhet högt när de väljer advokatbyrå.

I kategorin ”Stora advokatbyråer 200+ mkr” utsågs Hamilton/Schjødt för andra gången till Årets advokatbyrå. Bland ”Advokatbyråer 100–199 mkr” vann AG Advokat, och i kategorin ”Mindre advokatbyråer” segrade MarLaw, vilket byrån även gjort 2013, 2015, 2016, 2017 och 2018.

AG Advokat fick också utmärkelsen ”Stora klientpriset”, medan Hamilton/Schjødt fick ta emot ”Klienternas M&A-pris”.

Felaktiga namn på Advokaten

På grund av ett tekniskt fel hos tryckeriet har flera tidskriftsprenumeranter fått fel namn angivet i adressuppgiften på Advokaten nr 9/2019, som delades ut med posten i december. Det tekniska felet ska nu vara åtgärdat.

Riksdagen vill se översyn av JO

En parlamentariskt sammansatt kommitté bör göra en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO). Det anser riksdagen, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att besluta om en sådan utredning. Initiativet till tillkännagivandet kommer från konstitutionsutskottet, KU.

Frågor som bör tas upp i översynen, som föreslås få formen av en parlamentariskt sammansatt kommitté, är JO:s konstitutionella ställning, uppdrag, verksamhet och organisation.

Skadestånden till brottsoffer utreds

En särskild utredare ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är enligt regeringen att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Utredaren ska bland annat ta ställning till i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättning bör höjas, i vilken utsträckning polisers och andra särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning bör utvidgas samt hur efterlevande anhörigas rätt till ideellt skadestånd kan stärkas.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer, dir. 2019:104

Ny webbplats ska guida brottsoffer

På den nya webbplatsen Brottsofferguiden ska brottsoffer kunna få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt. En besökare på brottsofferguiden.se får börja med att kryssa i vilket brott som han eller hon har blivit utsatt för. Därefter får personen ange sin ålder och slutligen var i rättsprocessen personen är, till exempel om en polisanmälan är gjord eller om det varit rättegång. Utifrån valen får besökaren anpassad information. Webbplatsen är framtagen av Brottsoffermyndigheten.

Brå studerar nya samtyckeslagen

Lagstiftningen om våldtäkt reformerades 2018 för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. Regeringen ger nu Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp hur lagstiftningen tillämpas.

Brå ska analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats genom att vissa typer av fall som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt nu gör det. I det ingår att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd.

Fokus på barn och unga i häkte

Kriminalvården inleder nu ett projekt för att bygga upp mer kunskap om de många barn och ungdomar som varje år häktas i Sverige. De ansvariga, Charlotta Lindell och Johan Wennerholm på Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet, ska gå igenom kriminalvårdsregister och häktesplaner för varenda häktad person mellan 15 och 21 år som skrivs in i häkte mellan 1 september 2019 och 31 augusti 2020. Syftet är att söka svar på frågor som vilken bakgrund de häktade har, hur de hanteras i häktena och vilka incidenter som sker under häktningstiden. I genomsnitt häktas ungefär 1 000 personer under 21 år årligen i Sverige, varav ungefär en tiondel är under 18 år.

Riksrevisionen granskar automatiserade beslut

Det blir allt vanligare att myndighetsbeslut fattas automatiserat, utan att handläggare är inblandade. Automatiserat beslutsfattande möjliggör ökad produktivitet och lägre kostnader, men eventuella fel kan få stora konsekvenser. Riksrevisionen granskar nu därför om det automatiserade beslutsfattandet i statsförvaltningen är effektivt och rättssäkert.

Annons
Annons