search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Trafikskadelagen : en kommentar
Författare: Mats Holmqvist
Förlag: Norstedts juridik

Trafikskadelagen reglerar rätten till ersättning för skada som uppkommer vid trafik med motordrivet fordon. Lagen innehåller även bestämmelser om vilka fordon som måste ha trafikförsäkring samt vem som får meddela en sådan försäkring med mera. Detta är den första traditionella lagkommentaren sedan Trafikskadeersättning av Ulf K Nordenson kom ut 1977. I kommentaren förklaras trafikskadelagen paragraf för paragraf. Hänvisningar görs till förarbeten, rättspraxis och litteratur. Vidare förklaras hur lagen förhåller sig till internationella samarbeten på trafikområdet.

Målsägandebiträdet i rättsprocessen
Författare: Eva ­Andersson
Förlag: Norstedts juridik

Handbok som beskriver uppdraget som målsägandebiträde genom de olika stegen i rättsprocessen. Gällande lagar och förordningar presenteras, bland annat den ändring i lagen om målsägandebiträde (LOM)  som trädde i kraft 2018 och som innebär en begränsad rätt till målsägandebiträde i de högre instanserna. Boken vänder sig särskilt till nyblivna eller blivande målsägandebiträden. Författaren, advokat Eva Andersson, delar även med sig av sina egna erfarenheter och ger praktiska tips och råd om hur man kan hantera olika frågor och problem som kan uppkomma i samband med uppdraget.

Kommentar till solvensregleringen 

Solvens II-direktivet som genomfördes 1 januari 2016 innebär en omfattande regelverksförändring avseende verksamheten i försäkringsföretag. Direktivet ger grunden för det solvenssystem som ska säkra stabiliteten i försäkringsföretagen. Boken Solvensregler skriven av Per Johan Eckerberg, advokat med mångårig erfarenhet inom försäkringsrätt, är den första och enda svenska lagkommentaren till hela solvensregleringen. Den är också en praktisk handledning till hur reglerna ska tolkas och tillämpas. Boken som utgör del ett av nya Försäkringsrörelsemanualen är utgiven av Scandinavian RE Production.

Avhandlingar

Leveranser och unionsinterna förvärv i ­mervärdesskatterätten av Mikael Ek, ­Uppsala universitet (Iustus)

Genom nu gällande regler beskattas leveranser och förvärv av varor mellan företag i olika EU-länder i destinationslandet. Reglerna innebär att gränsöverskridande varutransaktioner behandlas annorlunda jämfört med inhemska. Syftet med avhandlingen är att analysera dessa regler utifrån mervärdesskattens ändamål att främja den inre marknaden.

Bevisrättens tillämpning i skatterätten av Caroline Nordklint, Stockholms universitet (Jure)

Avhandlingen behandlar framför allt bevisvärderingen i skattemål, men även regler om bevisbördan och beviskravet i skattemål undersöks. Grundprincipen i svensk rätt är att bevisrätten utgår från fri bevisvärdering. Av rättssäkerhetsskäl kan det finnas behov av att låta bevisrätten regleras när den tillämpas i skatteprocessen, i första hand genom praxisbildning, hävdas i avhandlingen.

Brå rapport 2019:17

Nya penningtvättsbrottslagen fångar inte upp den organiserade brottsligheten.

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan lagen om straff för penningtvättsbrott infördes 2014. Största delen av ökningen kan kopplas till enklare bedrägerier, medan storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet inte leder till dom i samma utsträckning. Det kan bland annat bero på att det inte finns särskilt många instanser som har resurser och kompetens att utreda mer komplexa ärenden, hävdas i rapporten. Läs/ladda ned på www.bra.se.

Lovord : 10 advokater i 100 års Danmarks­historie av Bo Lidegaard, Gyldendal

Advokatsamfundet i Danmark, som grundades 1919 i samband med införandet av retsplejeloven, firade 100-årsjubileum 2019. Föreningens historia går dock tillbaka till 1886 då Sagførerforeningen grundades med syfte att värna de danska sakförarnas anseende och oavhängighet från staten. I boken ”Lovord”, utgiven i samband med jubileet, kan man läsa om advokatsamfundets historia och advokatyrkets utveckling genom tio porträtt av danska advokater som på olika sätt utmärkt sig under de senaste 100 åren. Boken är skriven av historikern Bo Lidegaard.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons