search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Generalsekreterarens kommentarer

Det är både intressant och relevant att ta del av vilka frågeställningar som de intervjuade advokaterna anser är angelägna.

Svaren visar att man har olika fokusområden beroende på vilken typ av rättsområde man arbetar med; för humanjuristerna är frågor om etiska ramar och stödfunktioner viktigt samt för affärsjuristerna frågor om konkurrens och affärsverksamhet. För Advokatsamfundet är det viktigt att kontinuerligt reflektera över vilka framtidsfrågor som är angelägna att driva och konsekvenserna av olika åtgärder. För att ytterligare inhämta underlag kring hela kårens syn på viktiga frågor kommer Advokatsamfundet i början av året att skicka ut en enkät till samtliga advokater och biträdande jurister på advokatbyråer.

Frågan om marknadsföring och information om advokatens roll och varumärket är angelägen, särskilt som den har betydelse för alla advokater oavsett inriktning. Kunskapen om skillnaden mellan en advokat och jurist är fortfarande för låg hos allmänheten. Andra frågeställningar, som psykologiskt stöd och utbildning för advokater som arbetar med människor i kris, är inte relevant för hela kåren men kan ändå vara viktig att Advokatsamfundet engagerar sig i för att tillvarata advokaternas yrkesintressen. Jag har själv erfarenhet av att arbeta som advokat med män­niskor i kris och vet vilket behov man kan ha av stöd.

Vad gäller klargörande av de etiska ramarna har Advokatsamfundets styrelse i början av året ett möte gemensamt med disciplinnämnden för att diskutera just de frågorna och gemensamt utbyta erfarenheter och idéer kring kommunikationen av etiken. Att samla styrelsen och nämnden till ett gemensamt möte kring dessa frågor har mig veterligen inte skett tidigare och är ett bra tillfälle till dialog i en mycket viktig framtidsfråga.

Reglerna om ägande och ledning av advokatbyråer, liksom om intressekonflikter, har tidigare varit föremål för debatt och utredning. Nya vägledande regler om god advokatsed antogs 1 januari 2009 efter omfattande utredningsarbete och hörande av advokatkåren kring dessa frågor. Det är angeläget att de etiska grundvalarna för advokatverksamhet är desamma för att upprätthålla en sammanhållen advokatkår och ett enat samfund oavsett vilken verksamhetsgren eller byrå en advokat företräder. I dagsläget är det inte aktuellt att förändra regelverket i dessa hänseenden igen men Advokatsamfundet följer utvecklingen och förutsättningarna för advokatverksamhets bedrivande och har en dialog med företrädare för berörda byråer.

Mia Edwall Insulander
Annons
Annons