search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/0981 Betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

R-2019/1101 Betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

R-2019/1173 Betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

R-2019/1295 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag

R-2019/1357 Promemorian Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

R-2019/1691 En geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons