search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fängelser: Kvinnor och män behandlas olika

Män i fängelse rapporteras oftare för misskötsamhet än intagna kvinnor. Samtidigt tyder mycket på att män och kvinnor behandlas olika när de missköter sig.

Det är Kriminalvården som i en ny rapport studerat statistiken över mäns och kvinnors misskötsamhet i fängelse. Studien visar att män oftare rapporteras för olika slags misskötsamhet än kvinnor. Av dem som misskötte sig fick 47 procent av männen och 31 procent av kvinnorna ett beslut om åtgärd till följd av misskötsamheten.

Män och kvinnor missköter sig också på olika sätt: männen rapporterades i större utsträckning för innehav av otillåtet föremål och våld eller hot mot medintagen, medan kvinnorna rapporterades för olämpligt uppträdande i större utsträckning än männen.

I studien framkommer också att intagna kvinnor och män i vissa fall får olika beslut till följd av misskötsamheten, trots att händelserna av rapporteringen att döma förefaller vara likartade. Enligt Kriminalvården visar resultaten på vikten av att medvetandegöra eventuella könsstereotypa föreställningar för att på så sätt minimera risken för att kvinnor och män bemöts och behandlas olika.