search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Otydlig lagstiftning drabbar barn i migrationsprocessen

I många migrationsärenden som rör barn görs en intresseavvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Men lagstiftningen på området ger dålig vägledning om hur denna avvägning bör göras, visar en färsk avhandling. 

Louise Dane har i sin avhandling, framlagd vid Stockholms universitet, studerat hur principen om barnets bästa samt barns rätt till familjeliv och privatliv vägs mot intresset av reglerad invandring. Hur denna avvägning ska göras är dock i dag otydlig på flera punkter, enligt avhandlingen.

– Regelverkets otydlighet rimmar illa med grundläggande rättssäkerhetsprinciper som exempelvis att regelverk ska vara tydliga och förutsebara. Rättstilllämparna sätts i en mycket svår sits som ytterst riskerar att leda till att barns mänskliga rättigheter inte tillgodoses, säger Louise Dane i ett pressmeddelande.

Inskränkningar av rätten till respekt för privat- och familjeliv måste, enligt Europarätten och barnkonventionen, vara proportionerliga i förhållande till de intressen de ställs emot. Här är de specifika omständigheter som aktualiseras i ärendet viktiga. Louise Dane visar dock att det saknas tydlig ledning i vilka omständigheter den svenska rättstillämparen kan och bör beakta och hur tungt olika omständigheter ska väga. Särskilt otydligt är intresset av reglerad invandring.

Louise Dane har dock i sin forskning hittat fyra typer av skäl som lagstiftaren verkar mena att rättstilllämparen kan beakta. Det handlar om skäl kopplade till allmän ordning och säkerhet, upprätthållande av den reglerade invandringen, statens resurser och antalet migranter samt andras fri- och rättigheter.

Louise Dane uppmanar i avhandlingen lagstiftaren att förtydliga vad intresset av reglerad invandring avser i en rättslig kontext. Hon föreslår också en modell för intresseavvägningar i enskilda ärenden till stöd för rättstillämparen samt ger ett antal rekommendationer i syfte att stärka genomslaget för barns rättigheter samt öka rättssäkerheten i ärenden som rör barns rätt till familjeliv och privatliv.

– Den enskilde och allmänheten måste ges möjlighet att förstå beslut. Om rättstillämpare är osäkra på sitt mandat finns en risk att de blir vaga i sina besluts­motiveringar. Men även utifrån dagens lagstiftning finns utrymme för att göra bedömningarna mer rättssäkra, säger Louise Dane.

Avhandlingen ”Den reglerade invandringen och barnets bästa: Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning” finns att läsa i fulltext på Stockholms universitets webbplats.

Annons
Annons