search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Vad som skiljer advokater från andra juridiska konsulter

Vad vet Wikipedia om advokater? ”Advokat är en jurist, oftast medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmässigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud och därvid biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter.” Beskrivningen är illustrerad av en bild som inte är helt lätt att känna igen sig i som advokat.

Min erfarenhet är att allmänheten ofta inte vet skillnaden på advokat och jurist. Det är olyckligt. Syftet med att advokattiteln är skyddad enligt lag är att garantera allmänheten tillgång till oberoende juridiska rådgivare. De etiska reglerna är till för klienten som ska kunna lita på att allt man diskuterar med sin advokat sker under tystnadsplikt. Klienten ska veta att advokaten är lojal och helt oberoende av andra intressen än klientens. Dessa regler behöver inte juridiska konsulter följa men måste efterlevas av advokater.

Som advokat är de etiska reglerna en del av vår vardag men de är inte självklara för andra. Det ligger en utmaning i att öka kunskapen om advokater. Varför ska man vända sig till en advokat och inte en jurist- eller revisionsbyrå? Kanske förstår inte alltid klienten vikten av de etiska reglerna? Man ser lätt vad det kostar men inte värdet av det man får förrän det ställs på sin spets.

Det finns också en del missuppfattningar om advokatyrket. Det kan vara präglat av tv-serier eller så är det historiska traditioner som tynger vårt rykte men jag vågar påstå att det i huvudsak är orättfärdigt. Advokater arbetar hårt och med integritet för sina klienter. Ofta är advokaten den enda som står på den utsattes sida. Att advokaters kärnvärden då allt oftare ifrågasätts genom lagförslag eller opinionsbildning är oroande. (Läs gärna min artikel på SvD Debatt den 8 oktober 2019.)

Nyligen har advokaternas integritet också ifrågasatts i det så kallade Kasinomålet. I målet, som nyss avslutats i tingsrätten, valde en av åklagarna vid sitt slutanförande (enligt två advokater jag har pratat med från olika advokatbyråer) att hålla ett så kallat tacktal. Åklagaren riktade sig då till advokaterna med uppmaningen att tänka på att de medel de får betalt från kommer från allas allmänna resurser som ska gå till bland annat vård och skola. Advokaterna uppmanades att endast ta betalt för det arbete de faktiskt utfört och inte för det arbete de kan ta betalt för. Det är enligt min mening oacceptabelt att en åklagare, vars arbete ska präglas av objektivitet och respekt för individen, framför insinuanta påståenden på detta sätt. Det spär på den negativa bilden av advokater och gynnar inte processklimatet.

I förlängningen handlar advokaternas arbete för klienterna om att upprätthålla en demokratisk rättsstat. Vikten av oberoende advokater och innebörden av det vi gör framgår inte bäst genom Wikipedia eller genom fördomar. En av Advokatsamfundets viktigaste uppgifter fram­över är att verka för att advokaternas erfarenheter och professionella arbete kommer samhället till godo och att man bättre förstår vad vi gör och vad som skiljer oss från andra juridiska konsulter.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se