search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Brott mot barn ska inte preskriberas
Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om höjt straff för grovt barnpornografibrott och avskaffad preskription för vissa allvarliga brott mot barn. Enligt förslaget ska preskription avskaffas för bland annat våldtäkt och grov våldtäkt, grov misshandel och synnerligen grov misshandel samt människo­rov, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år.

I sitt remissyttrande den 1 oktober 2018 om den utredning som ligger till grund för förslaget avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att avskaffa preskriptionen för vissa allvarliga brott mot barn.

Balans i livet viktig för framtidens jurist
Jurister och advokater uppfattar sin bransch som konservativ men tror att en förändring blir nödvändig. Det framgår av studien Framtidens jurist, som genomförts av ett svenskt undersökningsföretag på uppdrag av Norstedts juridik.

Undersökningen, som omfattar 3 578 advokater och jurister i Sverige och Danmark, visar också att balans i livet klassas som det viktigaste i yrket, i synnerhet bland respondenter under 50 år.

Mest anmärkningsvärt i studien är annars kanske att hela 60 procent av de yngsta deltagarna svarar nej på frågan om juristutbildningen förbereder blivande jurister för den nya teknologiska verkligheten.

Islamofobiska hatbrott ska studeras närmare
Brottsförebyggande rådet, Brå, ska på regeringens uppdrag göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Poliser mer utsatta för hot och våld
Hot och våld mot poliser har blivit vanligare de senaste två åren. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Polisförbundet. Sedan 2017 har polisers utsatthet för hot, våld och annan otillbörlig påverkan ökat med 2 procent­enheter, från 40 procent till 42 procent. I ingripandeverksamheten har utsattheten ökat med 4 procentenheter, från 68 till 72 procent.

Timkostnadsnormen höjs med 24 kronor
Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för 2020 räknas upp med 24 kronor eller 1,75 procent i förhållande till timkostnadsnormen som gäller för 2019, 1 380 kronor. Då skulle timkostnadsnormen för biträden med F-skatt för 2020 bli 1 404 kronor exklusive moms. För biträden utan F-skatt skulle beloppet för 2020 bli 1 068 kronor exklusive moms.

Timkostnadsnormen fastställs av regeringen och styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Bättre utbildning för civilanställda
Den särskilda polisutbildningen för civilanställda inom polisen ska förbättras. Det föreslås i en promemoria som Justitiedepartementet sänt ut på remiss. Bland annat ska den som går utbildningen tjänstgöra som polisaspirant i sex månader.

KPMG satsar på juridiken
Revisionsfirman KPMG ger sig nu in på den juridiska tjänstemarknaden. KPMG Legal Services planerar att erbjuda affärsjuridiska tjänster inom exempelvis arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Ansvarig för den nya verksamheten blir den tidigare advokaten Mattias Bergman.

Brå ska utreda informationsdelning
Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att undersöka dagens möjligheter att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott. Regeringen vill ta reda på om förutsättningarna att dela uppgifter mellan olika aktörer är tillräckliga för ett effektivt brottsförebyggande arbete, och att belysa vilka åtgärder som annars behövs på detta område. Upp­draget ska redovisas senast den 1 december 2020.

Överfullt på fängelserna
Landets fängelser är överfulla, och överbeläggningen visar inga tecken på att minska. Det visar en granskning genomförd av Dagens Nyheter. Enligt DN var beläggningen i oktober över 100 procent på fyra av landets sju klass 1-fängelser. Även hälften av klass 2-fängelserna var fulla eller överbelagda.

Förtroendet för polisen har ökat
Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Det visar den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerade i oktober.

Den självrapporterade utsattheten har ökat för alla brott mot enskild person jämfört med 2017, utom fickstöld och sexualbrott. Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för (9,1 %) under 2018, och det är en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren.

Final för VQ Forum
Det tionde VQ Forum hölls på Grand Hôtel den 17 oktober, i år med rubriken Law 2.0. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen inom den juridiska branschen var som vanligt centrala frågor, men årets forum behandlade också utmaningar inom organisation och ledarskap i branschen.

Redan inför dagen hade initiativtagarna Helena Hallgarn och Ann Björk annonserat att detta skulle bli det sista VQ Forum. Redan nästa år återuppstår dock forumet, då med Norstedts juridik som arrangör.

Advokatbyrå ISO-certifierad
Advokatbyrån Bonde Barzey satsar hårt på att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Som ett led i det arbetet har byrån nu valt att ISO-certifiera sig inom kvalitet och arbetsmiljö. ISO är en internationell standard för kvalitetsledning i företag. För att få certifieringen måste företaget leva upp till vissa krav på bland annat lednings- och uppföljningssystem.

Polisen ska informera om rasism och hatbrott
Regeringen ger Polismyndigheten ett nytt uppdrag, att informera om hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polisen ska ta fram och sprida information, bland annat genom olika utbildningsmaterial, exempelvis till skolor. Enligt uppdraget ska Polismyndigheten samverka med berörda aktörer, både myndigheter och civilsamhället.

Annons
Annons