search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Yttrandefrihetsgrundlagarna
Författare: Hans-Gunnar Axberger
Förlag: Norstedts juridik

I Sverige är skyddet för yttrandefriheten grundlagsreglerat sedan 200 år och uppdelat på två grundlagar, tryckfrihetsförordningen, TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Efter en beskrivning av vilka medieformer som omfattas av grundlagarna, går boken igenom regleringens bärande delar: meddelarfrihet, censurförbud, etableringsfrihet, anonymitetsskydd, rättegångsreglerna m.m. Ett särskilt kapitel behandlar ärekränkningsreglerna. Offentlighetsprincipen behandlas i ett annat. I denna fjärde upplaga har hänsyn tagits till de ändringar i lagarna som trädde i kraft under 2019.

Offentlighetsprincipen – praktik och teori
Författare: Nils Funcke
Förlag: Student­litteratur

Offentlighetsprincipen är ett viktigt inslag i den svenska rättsordningen som innebär att allmänhet och media har rätt till insyn i myndigheters verksamhet och som bland annat kommer till uttryck genom allmänna handlingars offentlighet. Boken, skriven av journalisten och författaren Nils Funcke, redogör för de bestämmelser som reglerar denna rättighet och hur det fungerar i praktiken. Denna uppdaterade andra upplaga av boken inleds med en kort historisk bakgrund och redogör vidare för innebörden av meddelarfriheten, vad en allmän handling är, var den gäller och vilka undantag som finns.

Nya avhandlingar

En myndighet i samverkan. Försäkrings­kassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården av Lena Enqvist, Umeå universitet.

Avhandlingen utreder vilka rättsliga möjligheter och begränsningar Försäkringskassan har för att samverka med Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården i samband med handläggning av försäkringsärenden i rehabiliteringskedjan. En av slutsatserna i studien är att myndighetens samverkan med andra aktörer försvåras av ett oklart regelverk och att myndigheten behöver få bättre ledning i hur detta regelverk ska tolkas.

Om skyddet mot retroaktiv beskattning av Katarina Fast Lappalainen, Stockholms universitet.

I svensk rätt regleras skyddet mot retroaktiv beskattning utifrån tre källor: regeringsformen, egendomsskyddet i Europakonventionen samt unionsrättens allmänna principer. Denna studie har som syfte att beskriva, analysera och tolka det samlade skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk rätt. Bristerna i den aktuella lagstiftningen diskuteras. Slutligen ges förslag om hur skyddet framöver kan stärkas vad beträffar både lagstiftning och rättstillämpning.

Stockholm arbitration yearbook

Ny årsbok.

Första utgåvan av den nya årsboken Stockholm Arbitration Yearbook är lanserad under ledning av Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL. Publikationen innehåller artiklar kring aktuella skiljedomsrättsliga ämnen och en översikt över den senaste utvecklingen av svensk rättspraxis rörande skiljeförfarande. Vidare presenteras ändringarna i den nya lagen om skiljeförfarande som trädde i kraft 1 mars 2019.  Publikationen ges ut av Kluwer Law International under redaktion av Axel Calissendorff och Patrik Schöldström.

När folkmordet kom till Sverige

av Thomas Bodström, Norstedts

Under de senaste åren har flera uppmärksammade åtal gällande folkmordet i Rwanda 1994 väckts av svenska åklagare mot exilrwandier i Sverige. Thomas Bodström som arbetat med två av fallen berättar om sitt arbete och sina tankar kring processerna. I ena målet försvarar han en svensk rwandier som 2018 döms till livstids fängelse för delaktighet i folkmordet. Enligt Bodström är mannen sannolikt oskyldig och han pekar på att bevisen och vittnesmålen mot mannen kan vara fabricerade av den rwandiska regimen. Han ifrågasätter åklagarnas hantering av fallet och menar att svenska rättsväsendet kan ha samarbetat med och bistått en diktatur i dess egna syften.

Bitte Wölkert
Annons
Annons