search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/1206 Betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

R-2019/1210 F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)

R-2019/1224 Promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktie­ägares rättigheter (Ds 2019:12)

R-2019/1291 Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

R-2019/1293 Slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

R-2019/1294 Promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)

R-2019/1358 Betänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:01)

R-2019/1359 Betänkandet Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)

R-2019/1421 Promemorian Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

R-2019/1922 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen

R-2019/1950 Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

R-2019/1992 Promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda

R-2019/1996 Tillägg till remiss – Förslag till nya föreskrifter och tjänstepensionsverksamhet

R-2019/2007 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons