search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Peka på pt-intresset i överklagandet till Högsta domstolen

Stefan Johansson gav tips om vad advokaten bör tänka på i överklagandet till HD för att få bäst förutsättningar för prövningstillstånd i brottmål.

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen (HD), berättade om hur HD arbetar med att välja ut bra straffrättsliga prejudikat.

HD har möjlighet att ta upp 100–120 prejudikatmål per år. Varje år får HD in cirka 5 000 överklaganden från hovrätterna. Under 2017 och 2018 beviljade HD prövningstillstånd i 1,8 procent av de inkomna brottmålen.

– Vi försöker hitta målen med mest prejudikatnytta, förklarade Stefan Johansson.

Tillståndsprövningen inleds med att justitiesekreterare och beredningsjurister gör en första sortering av alla inkomna överklaganden.

I de mål som kan ha prövningstillståndsintresse avgörs frågan om prövningstillstånd av tre justitieråd.

Men 90 procent av alla mål som kommer in går till ett ensamt justitieråd. Då är utgångspunkten att det inte ska vara prövningstillstånd.

Ett justitieråd går igenom 4–6 buntar om 10 mål åt gången varje  vecka. Det händer ofta att justitierådet ser att ett mål ändå kan ha prejudikatintresse. Då kan justitierådet hänskjuta målet vidare för att föredras för tre justitieråd.

– När HD ska bedöma frågan om prövningstillstånd vill man ha ett så bra överklagande som möjligt – så peka på just de frågor där det finns prövningstillståndsintresse, uppmanade Stefan Johansson.

Om justitieråden är osäkra på om det finns ett praktiskt behov av prejudikat, kan HD begära in ett yttrande från Riksåklagaren.

I brottmål är det vanligt med partiella prövningstillstånd. Det handlar ofta om att skära bort bevisfrågorna och ge prövningstillstånd bara i rättsfrågan.

Stefan Johansson nämnde exempel på de vanligast förekommande skälen som talar för prövningstillstånd.

Ett skäl som förekommer ofta är att ny lagstiftning har införts, med behov av rättspraxis.

NJA 2011 s. 89 ”Synnerligen grov misshandel?” prövades när lagstiftaren hade infört ny brottskategori, synnerligen grov misshandel, med ny straffskala och ändrat brottsbalkens bestämmelse om straffvärdesbedömning.

NJA 2017 s. 794 ”Fem automatkarbiner” togs upp när en ny brottskategori, synnerligen grovt vapenbrott, hade införts med syfte att beakta brottets allvar vid innehav av ett stort antal vapen. HD tog ställning till om innehav av fem automatvapen innebar synnerligen grovt brott.

När den nya brottskategorin synnerligen grovt narkotikabrott infördes tog HD ställning till rubricering och straffvärde i tre mål.

NJA 2017 s. 814 ”Grillen” rörde försäljning av narkotika från en grillkiosk.

NJA 2018 s. 150 ”Lönnfacken I” och NJA 2018 s. 677 ”Lönnfacken II” handlade om smuggling in till Sverige av stora mängder narkotika i preparerade bilar.

Den nya sexualbrottslagstiftningen 2018 gav HD anledning att ta ställning till frågor om frivillighet, det oaktsamma våldtäktsbrottet och straffvärdet för brottet i HD:s dom den 11 juli 2019 i mål B 1200-19 ”Övernattningen”.

Ett annat skäl för prövningstillstånd är att ett stort praktiskt behov av klarläggande finns.

NJA 2016 s. 719 ”Flyktingpojkens ålder” togs upp sedan HD hade märkt att domstolarna brottades med frågan när åldern på en tilltalad är osäker, vilket får betydelse för påföljdsbestämningen. HD kom fram till att den ålder som är mest sannolik ska gälla.

De tre målen i NJA 2019 s. 47 ”Utvisningsverkställighet I–III” fick prövningstillstånd när HD märkte att fler och fler mål kom upp i underinstanserna som gällde vilken prövning domstolen ska göra i brottmålet när det gäller om ett utvisningsbeslut kan verkställas när fängelsestraffet väl har avtjänats. Flera advokater hade i överklaganden pekat på att praxis skilde sig mellan domstolarna. HD uttalade sig om skillnaden mellan generellt verkställighetshinder och hinder knutet till en person.

Ett skäl för prövningstillstånd, som Stefan Johansson tyckte att det är bra när advokaten lyfter fram, är motstridiga underrättsdomar.

Stefan Johansson fick målet NJA 2019 s. 553 ”Människorovet” i en ”enmansbunt” – men tyckte att advokatens överklagande som pekade på olika slutsatser i olika hovrättsdomar var mycket bra och skickade målet till Riksåklagaren, som avstyrkte. HD meddelade ändå prövningstillstånd.

När nya vetenskapliga rön, ny teknik och nya samhällsföreteelser tillkommer kan det vara skäl för prövningstillstånd.

NJA 2015 s. 501 handlade om sexuell handling via videosamtal och NJA 2018 s. 1103 om sexuell handling utan närvaro.

NJA 2018 s. 844 ”Webbkameran” gällde kränkande fotografering via webbkamera.

För innehållet i överklagandet rådde Stefan Johansson ombuden att läsa Riksåklagarens skrift ”Prioriterade prejudikatfrågor” som publiceras varje år.

– Om ni kan peka på att RÅ tycker att något område i målet är prejudikatintressant, är möjligheten större att HD skickar överklagandet till RÅ för synpunkter.

Han uppmanade också att släppa bevisfrågorna och inrikta överklagandet på straffbarhet, rubricering och påföljd, samt att skriva kort och förklara varför prejudikatfrågan är av generellt intresse samt hur prejudikatfrågan konkret aktualiseras i målet.

Magnus Andersson