search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Nya penningtvättsregler berör advokatbyråerna

De nya reglerna i penningtvättslagen innebär en ny typ av tillsyn över advokater och advokatbyråer.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn och advokat Karin Faxén Ågrup presenterade de nya penningtvättsbestämmelserna.

Karin Faxén Ågrup förklarade att ett stort antal advokatuppdrag omfattas av penningtvättslagen enligt 1 kap. 4 § första stycket. Rena familjerättsliga uppdrag som inte omfattar förmögenhetstransaktioner faller utanför.

Advokaten är skyldig att upprätta en riskbedömning för uppdragen. Utifrån riskbedömningen bedömer man sedan hur omfattande klientkännedomskontroll som be­­höver göras.

Det uppdrag i advokatverksamhet som innebär den största risken är användning av klientmedelskonto. Andra typiska riskuppdrag är bolagsbildning, fastighetsaffärer, investeringar i och försäljningar av företag samt ”fejkade” processer eller förlikningar.

Advokaten är skyldig att övervaka pågående uppdrag i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter.

– Om någon klient börjar avvika från det normala, ska man vara på sin vakt, sa Karin Faxén Ågrup.

Misstänkta fall av penningtvätt och terrorismfinansiering ska rapporteras till finanspolisen.

Johan Sangborn berättade om de nya bestämmelserna om tillsyn över advokater och advokatbolag som trädde i kraft den 1 november 2019. Regleringen finns i det nya kap. 7 a i penningtvättslagen.

– Advokatsamfundets tillsyn är i stort sett helt intakt, sa Johan Sangborn.

Även advokatbolag omfattas nu av tillsyn och sanktioner, men biträdande jurister omfattas inte längre eftersom de inte anses ha en självständig ställning.

Samfundet ska bevaka att den som har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet väsentligt eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte har en ledande befattning eller kvalificerat ägande i advokatbolag.

Advokatsamfundet kan överlämna till Länsstyrelsen i Stockholm att pröva frågan om sanktionsavgift och ingripande mot en ledningsperson.

Sanktionsavgiften på mellan 5 000 kr och  en miljon euro eller två gånger vinsten av överträdelsen tillfaller staten.

Som exempel på advokatuppdrag som kan omfattas av penningtvättslagen nämnde Karin Faxén Ågrup

  • inkråmsöverlåtelse, köp av aktieposter, andelar i handelsbolag
  • förvaring av aktiebrev
  • klientmedelskonto
  • upprättande av låneavtal, nyemission
  • köp av lagerbolag
Magnus Andersson