search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Knophs oversikt over Norges rett
Författare: Harald Irgens-Jensen
Förlag: Universitetsforlaget

Knophs oversikt over Norges rett är en omarbetad version av boken Norges rett som Ragnar Knoph (d. 1938), professor vid universitetet i Oslo och en av Nordens mest framstående rättsvetenskapsmän, gav ut första gången 1934. Boken som har blivit ett klassiskt standardverk inom den norska juridiska litteraturen ger grundläggande information om rättssystemets uppbyggnad och en översikt över de centrala rättsområdena i norsk rätt. Detta är 15:e upplagan av verket.

Opphavsrett
Författare: Ole-Andreas Rognstad
Förlag: Universitetsforlaget

Boken är en framställning över norsk upphovsrätt i vid mening, det vill säga skyddet för litterära och konstnärliga verk och närstående rättigheter. Författaren redogör för den historiska utvecklingen och presenterar huvuddragen i den nationella upphovsrätten mot bakgrund av den europeiska och internationella utvecklingen på området. Den första upplagan av boken författades i samarbete med Birger Stuevold Lassen (d. 2011), känd speciellt för sina insatser inom immaterialrätten i Norge.

Vänböcker

Vänbok till Lena Holmqvist, Iustus

Vänbok tillägnad Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har varit verksam vid Uppsala universitet i över 40 år och har bland annat varit medförfattare till Brottsbalkskommentaren. Bidragen författade av vänner och kolleger, avspeglar huvudsakligen Lena Holmqvists eget verksamhetsområde. Jenny Samuelsson Kääntä, Gustaf Almkvist, Erik Svensson och Anna Skarhed står som redaktörer.

Vänböcker till Bertil Wiman

Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Uppsala universitet, har med anledning av sin 65-årsdag hedrats med två vänböcker med bidrag från ett flertal internationella och svenska forskare. Bertil Wiman är sedan 2008 knuten till Uppsala universitet där han också disputerade 1987. Han har även varit gästprofessor vid flera utländska universitet. Vänbok till Bertil Wiman (Norstedts juridik) innehåller 25 bidrag från svenska forskare som behandlar aktuella skatterättsliga ämnen. I International taxation in a changing landscape : liber amicorum in honour of Bertil Wiman (Kluwer Law International) har hans internationella kolleger publicerat ytterligare ett antal bidrag. Jan Bjuvberg och Jérome Monsenego är redaktörer för båda vänböckerna.

Vägledning

En vägledning har publicerats till stöd för tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vägledningen har utarbetats av en arbetsgrupp vid Regeringskansliet under ledning av docent Karin Åhman. Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bland annat vid rättstillämpningen genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen. Materialet som är utformat som en promemoria i departementsserien (Vägledning vid tolkning och  tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Ds 2019:23) går att ladda ned som pdf på regeringen.se.

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. :

en kommentar av Ulf Bergquist, Ulrika Hedström, Norstedts juridik

EU:s nya bodelningsförordning som trädde i kraft 29 januari 2019 har medfört att stora delar av Europa fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Förordningen har i Sverige kompletterats av den svenska internationella bodelningslagen (IBL) som trädde i kraft den 1 juni 2019. Förutom paragrafvisa kommentarer till IBL innehåller boken även en uppdaterad kommentar till den tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) där vissa regler fortfarande är aktuella. Boken innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning. Författarna, specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.

Bitte Wölkert
Annons
Annons