search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Erfarenhet av skiljeförfaranden och konst gav roll vid ny skiljedomstol

Advokat Hans Bagner på advokatfirman Morssing & Nycander AB har nyligen utsetts till skiljeman vid den internationella skiljedomstolen för konst, Court of Arbitration for Art (CAfA). Han är en av 15 jurister från nio olika länder som knutits till domstolen. CAfA bildades 2018 av Netherlands Arbitration Institute och Authentication in Art.

Vad är syftet med CAfA?

– Syftet är att skapa en tvistlösningsinstitution som har erforderliga specialkunskaper och erfarenhet och som på ett effektivt sätt kan lösa tvister som är relaterade till konst­världen. CAfA har sin bas i Haag, men skiljenämnder som utses av CAfA kommer att vara verksamma i hela världen på den plats som skiljenämnden finner lämplig med hänsyn till om­ständigheterna i det speciella fallet.

Hur stort är det här rättsområdet?

– 2017 uppgick den inter­nationella försäljningen av konstföremål till cirka 64 miljarder dollar, som ger en indikation på behovet av en internationell specialdomstol som kan hantera tvister med hjälp av skiljemän med specialkunskaper genom ett rättssäkert och konfidentiellt förfarande.

Finns det något annat institut som ordnar medling och skiljeförfaranden inom området i världen, eller är CAfA unikt?

– Det finns ingen annan liknande institution, men de befintliga skiljedomsinstitutionerna, typ ICC, SCC med flera som är öppna för alla slag av tvister, har säkert haft mål som berört konstvärlden och kommer säkert att välkomna dylika mål även i framtiden. 

Hur många förfaranden per år kan det handla om hos CAfA?

– Verksamheten har öppnat portarna sedan april i år. Man räknar med att det är en viss in­kubationsperiod innan några mål kommer in. Om det kommer in fler mål än man kan hantera, kommer man att anpassa resurserna därefter, bland annat genom att utse fler skiljemän.

Vad är det för typ av tvister det handlar om?

– Alla slags tvister som är relaterade till konstbranschen, till exempel tvister om äktheten av ett konstverk, tvister om äganderätten till ett konstverk, till exempel stulen konst (looted art), upphovsrättigheter, kontraktstvister etc.

Vilken typ av parter är det som tvistar?

– Parter som tvistar kan vara gallerier, museer, auktionshus, myndigheter, konstnärer, privatpersoner.

Hur ser ett typiskt skiljeförfarande inom området ut?

– Det kan bli aktuellt att kalla in experter i form av kurator med flera som ska etablera äktheten av ett konstverk. Förfarandet kommer nog inte att på något avgörande sätt skilja sig från ett vanligt kommersiellt skiljeförfarande.

Hur kommer det sig att du har lagts till skiljemannapoolen? Har du ett särskilt intresse för frågorna – eller särskilda kunskaper eller särskild er­farenhet?

– För min del har det nog ­spelat en roll att jag varit verksam som skiljeman respektive partsombud i ett stort antal internationella skiljeförfaranden. Jag har under sex år varit Sveriges representant i ICC, Inter­national Court of Arbitration, samt deltagit som skiljeman eller partsombud i förfaranden inom ramen för diverse andra institutioner såsom SCC, American Arbitration Association, London Court of International Arbitration och ad hoc-förfaranden. Jag har vidare agerat som ombud i ett antal svenska tvister inom konstvärlden för gallerier, konstnärer och myndigheter avseende kontraktsfrågor, upphovsrättigheter samt frågor om äkthet.

Annons
Annons