search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Barns rätt att höras ställer krav på företrädare

Att lyssna in barnet och kommunicera och förklara på varje barns egen nivå är centralt för den som företräder barn. Budskapet förmedlades av advokaterna Anna Hellron Wikström och Alexandra Lyckman, som båda har lång erfarenhet av att företräda barn.

Barn som utsätts för våld eller lever med våld i hemmet är på många sätt mer sårbara och utsatta än vuxna. De har dessutom på flera sätt svårare att hävda sig i en rättslig process, berättade Anna Hellron Wikström. Ett skäl är att åtminstone små barn har svårt att lämna så konkreta gärningspåståenden som krävs i ett brottmål – barnets språkliga och kognitiva utveckling sätter helt enkelt käppar i hjulen när bevis ska samlas in. Fysiska skador läker dessutom snabbt på barn, och hinner inte alltid dokumenteras.

Allt detta gör förstås rollen som särskild företrädare eller målsägandebiträde för barn speciell, konstaterade Anna Hellron Wikström och Alexandra Lyckman. Den särskilde företrädaren eller målsägandebiträdet har en viktig roll i att se till att barn får komma till tals men också att de får information och kan förstå vad som pågår.

– Barns rätt att komma till tals ställer krav på oss som företrädare, att vi skapar förutsättningar i brottmålsprocessen för dem att utöva den rätten. Där måste vi tänka på att varje barn är unikt. Man kan inte ha ett modus operandi som är detsamma för alla barn, sa Anna Hellron Wikström.

Just barns speciella förutsättningar gör det extra viktigt för företrädaren att inte vara passiv under förundersökningen.

– Vi måste tänka framåt och försöka se vilka frågor som kommer att ställas i domstol längre fram, vilka frågor som skulle behöva ställas och vilka överväganden domstolen gör när de ska döma i målet. Det gäller att få fram så konkreta uppgifter att det räcker till en fällande dom, sa Alexandra Lyckman, som också påminde om att försvararen måste få möjlighet att ställa frågor till barnet inför huvudförhandlingen, om denna bygger på filmade förhör med barnet.

Om rollerna

  • Målsägandebiträdet har till uppgift att ge barnet stöd och hjälp under både förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan också hjälpa till att biträda åtalet och föra barnets talan om skadestånd.
  • En särskild företrädare förordnas när det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för ett allvarligt brott och när barnets vårdnadshavare eller annan nära anhörig är misstänkt för brottet. Den särskilda företrädaren tar helt över vårdnadshavarnas rättigheter att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet.
Ulrika Öster