search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat var inte oaktsam i rådgivningen

Högsta domstolen har meddelat dom i ett mål om advokats skadeståndsansvar vid rådgivning. Domen innebär ett klargörande av hur aktsamhetsbedömningen ska gå till när en advokat lämnat rådgivning i skattefrågor.

Om en advokat varit oaktsam i sin rådgivning eller inte måste avgöras mot bakgrund av det aktuella uppdraget. Det fastslår Högsta domstolen i en dom som rör advokat­råd vid en fastighetsförsäljning.

Målet rör en advokatbyrås rådgivning inför fastighetsförsäljning, där klienten sökte råd för att undvika skattetillägg. Detta lyckades inte. Fastighetsägaren krävde då skadestånd för felaktig rådgivning från advokatbyrån.

Tingsrätten fann först att advokaten inte handlat vårdslöst. Hovrätten ändrade sedan domen och biföll fastighetsbolagets skadeståndsyrkande. Nu ändrar alltså HD domen.

Om målet

Ett fastighetsbolag genomförde en så kallad paketering av fastigheter för försäljning till utomstående. Något senare underkände Skatterättsnämnden ett liknande upplägg i förhållande till en annan part (Cypernmålet).

Fastighetsbolaget kontaktade då en advokatbyrå för rådgivning, för att få klarhet i vad Skatterättsnämndens ställningstagande kunde innebära för bolaget. I samband med rådgivningen lämnade fastighetsbolaget in två kompletteringar till Skatteverket.

Skatterättsnämndens beslut i Cypernmålet överklagades dock, och vid en ny prövning fann nämnden att skatteflyktslagen var tillämplig i detta mål, något som inte prövades första gången.

Med stöd av resonemangen i Cypernmålet underkände Skatte­verket även det aktuella fastighetsbolagets transaktioner. Skatte­verket höjde även fastighetsbolagens inkomst av näringsverksamhet och beslutade om skattetillägg. Kammarrätten påförde, efter överklagande, bolaget skatt med cirka 164 miljoner kronor och skattetillägg med cirka 65 miljoner kronor.

Huvudfrågan vid HD:s prövning har gällt om rådgivningen varit oaktsam. HD konstaterar att bedömningen måste utgå från det aktuella uppdraget, i detta fall att undvika skattetillägg. Därefter ska, enligt HD, en sedvanlig aktsamhetsbedömning göras. Bedömningen kan, fastslår domstolen, inte ta sikte på i vilken utsträckning som advokatens uttalande i en rättsfråga står sig vid en senare prövning. I stället ska den inriktas främst på den metod som advokaten har använt sig av och om hans eller hennes bedömningar utgör en fackmässig undersökning av rättsläget som det framstod vid tiden för rådgivningen.

Sammantaget finner HD att omständigheterna i målet inte är sådana att advokaten kan anses ha varit oaktsam. HD ogillar därmed fastighetsbolagets talan, och ändrar hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnader.

Läs mer: Ordförande Christer Danielssons krönika

HD:s dom den 7 november 2020 i mål nr T 2841-18

Annons
Annons
Annons