search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådet fortsatt tveksamt till terroristförslag

Det finns fortfarande en rad oklarheter i förslaget om nya regler om straffansvar för samröre med terrororganisation. Det anser Lagrådet, som nu har yttrat sig över regeringens förslag. 

Lagrådet pekar på att de föreslagna reglerna ger möjlighet till olika tolkningar, och att de kan komma att krocka med den grundlagsstadgade föreningsfriheten.

”Det är tveksamt om regleringen i sin helhet uppfyller de högt ställda krav på tydlighet som bör gälla för strafflag­stiftning. Det kan inte uteslutas att förslagen i praktiken skulle kunna komma att innebära att kriminaliseringen går för långt i förhållande till föreningsfriheten. Vidare finns det osäkerhetsfaktorer gällande proportionalitet och förenlighet med Europakonventionen. Frågorna bör övervägas under den fortsatta beredningen” skriver Lagrådet.

Enligt justitieminister Morgan Johansson innebär Lagrådets yttrande att arbetet med nya regler nu kan gå vidare, bland annat med att tydliggöra hur reglerna ska tolkas.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar över utkastet till lagrådsremiss förslagen i sin helhet. Samfundet fann att förslagen innehöll en rad oklarheter, och ansåg att regeringen ytterligare borde begränsa det straffbara området för samröre.

Läs Lagrådets yttrande.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Annons
Annons
Annons