search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Föreslagen jourberedskap inte tillräcklig

Det är inte tillräckligt att ha en jourberedskap för domstolsförordnande bara mellan 17 och 24. Det anser Advokatsamfundet som yttrat sig över förslaget till utvidgad beredskap i tingsrätterna.

Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över Justitiedepartementets promemoria En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare. Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian, men anser att de föreslagna tiderna för jourberedskapen inte är tillräckliga.

Advokatsamfundet menar att argumenten för att behovet skulle vara störst före midnatt inte är tillräckliga. Den föreslagna tiden uppfyller enligt Advokatsamfundet inte heller kraven i EU:s rättshjälpsdirektiv, vilket Justitiedepartementet anser. Förslaget tillgodoser inte heller det principiella behov av dygnet-runt-beredskap som flera aktörer har pekat på under lång tid.

Advokatsamfundet föreslår i remissvaret också att ersättning till försvararen ska utgå enligt samma principer som för häktningsförhandling under helg. Därtill måste rätt till ersättning för tidsspillan kunna utgå mellan 23 och 6.

Läs remissyttrandet.

Annons
Annons