search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2019/0926 Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)

R-2019/0927 Promemorian Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

R-2019/1020 Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare

R-2019/1053 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

R-2019/1058 Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rätte­gångar (Ds 2019:10)

R-2019/1060 Promemorian En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)

R-2019/1100 Promemorian Förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna

R-2019/1131 Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

R-2019/1151 Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare

R-2019/1223 Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

R-2019/1289 Förslag till allmänna råd om bokföring i konkurs

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons