search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Framtidsfullmakter
Författare: Per ­Westman
Förlag: Norstedts juridik
Lagen om framtidsfullmakter som infördes 2017 innebär en möjlighet för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig om och när man inte längre kan ta hand om sina egna personliga och ekonomiska angelägenheter. Tanken är att den ska vara ett alternativ till god man och förvaltare. Boken som ger vägledning vid tillämpningen av den nya lagstiftningen går bland annat igenom vad en framtidsfullmakt får omfatta, hur man upprättar en fullmakt och hur den träder i kraft. Ett kapitel behandlar även de nya reglerna om anhörigbehörighet i föräldrabalken. Boken är det första svenska bidraget till den juridiska litteraturen på området efter lagens tillkomst.

Lojalitet i arbetet: arbetstagarens ­skyldigheter
Författare: Louise D’Oliwa, Lucas ­Ideström
Förlag: Sanoma utbildning
Vad menas med lojalitetsplikt? Vilka krav finns på lojalitet före, under och efter en anställning? Vilka situationer kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser om en anställd beter sig illojalt och vilka åtgärder kan arbetsgivaren vidta? Kan ett Facebookinlägg få arbetsrättsliga konsekvenser? Dessa och en rad andra frågor behandlas i boken som ger grundläggande kunskap om arbetsrätt och mer specifikt om lojalitetsplikten och vad den innebär i praktiken. Boken innehåller rättsfall, praktiska exempel och användbara mallar.

NY AVHANDLING
International law and the rescue of refugees at sea av Martin Ratcovich, Stockholms universitet.
Avhandlingen behandlar folkrättens regler om skydd av flyktingar till havs och består av två delar. Första delen går igenom det internationella regelverket, medan avhandlingens andra del närmare undersöker tolkningen av begreppet ”säker plats” för landsättning av människor som har räddats. Av internationell lagstiftning framgår att personer som räddats till havs ska sättas i land och föras till en säker plats – vad som avses med ”säker plats” definieras dock inte. Bland andra UNHCR och IMO har tolkat detta som närmaste säkra hamn. En av slutsatserna som dras i avhandlingen är att ”säker plats” måste ses ur ett vidare perspektiv, det vill säga som en plats där de räddade är säkra inte bara i sjösäkerhetshänseende utan även med avseende på grundläggande personlig säkerhet.

DE LEGE
Årsbok från juridiska fakulteten i Uppsala
Den senaste utgåvan av årsboken De lege, Law and society, innehåller artiklar och tal från ett flertal hedersdoktorer från juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Inkluderade är bland annat flera av de föreläsningar som de nya hedersdoktorerna höll i samband med promotionsceremonin. De drygt 20 bidragen tar upp en rad olika ämnen och är, med några få undantag, inte tidigare publicerade.

BOK
Smugglaren : ett fall för advokat Carl B. Lambert av Göran Rise
I våras utkom Smugglaren, andra delen i en serie om fem böcker om advokaten Carl
B. Lambert. Göran Rise, verksam som advokat i Spanien sedan många år och specialiserad på ekobrottmål, har med bokserien velat ge läsaren en verklighetstrogen bild av hur en advokat arbetar med stora ekomål. För att spetsa till berättelserna blir Lambert indragen i en rad internationella och storpolitiska förvecklingar om pengar och makt. Romanserien publiceras löpande under 2019 och 2020. Samtliga delar utgår ifrån verkliga fall.

Annons
Annons