search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Förnya, förbättra och förvalta

Jag är stolt över att vara advokat. I mitt arbete med familjerätt under cirka tjugo år på advokatbyrå har jag dagligen blivit påmind om klientlojaliteten och hur viktig den är för att upprätthålla våra andra kärnvärden: oberoende, frånvaro av intressekonflikt och konfidentialitet. Klienten ska kunna vara hundra procent förvissad om att vi advokater inte har några andra intressen för ögonen än klientens samt att det råder fullständig tystnadsplikt. Vårt oberoende och att vi håller fast vid våra kärnvärden är en garanti för rättssäkerhet. Rättssäkerheten får vi aldrig tumma på.

Redan under mina första dagar som generalsekreterare blev jag påmind om hur viktig Advokatsamfundets röst är i rättspolitiska frågor. En chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten vill att en bank avstår från sin rätt till advokatsekretess genom att höra en av banken anlitad advokat inom ramen för en förundersökning. Åklagarens inställning är mycket anmärkningsvärd. Att människor i förtroende ska kunna vända sig till sin advokat och vara garanterad att det de anförtror advokaten inte kommer till utomståendes kännedom följer av lag och är en grundval i en demokratisk rättsstat. Åklagaren verkar inte ha förståelse för grundläggande rättsprinciper.

En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att vara en stark röst i rättssäkerhetsfrågor och det kommer vi att fortsätta vara.

De andra huvuduppgifterna som Advokatsamfundet har är att garantera en etisk och professionell advokatkår, att ta tillvara advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Jag kommer att ägna min första tid som generalsekreterare åt att lyssna på och samtala med ledamöterna för att bättre förstå vilka frågor som är angelägna rörande våra huvuduppgifter. Jag kommer därefter att lägga strategier för det som behöver förnyas, förbättras och förvaltas. Mitt arbete inledningsvis blir bland annat att analysera vilka dessa områden är.

Definitionen av ”ett samfund” är: en sammanslutning av personer med gemensamma strävanden. Jag hoppas på inspiration, input, intresse och inlägg från er ledamöter i mitt nu påbörjade uppdrag. Låt oss tillsammans använda framtiden till att fokusera på de gemensamma strävanden vi har. En av de viktigaste erfarenheterna jag gjorde efter att jag blev invald i samfundets styrelse 2017 var att vi advokater har mycket gemensamt oavsett vilken slags advokatbyrå vi arbetar på. Vi kan lära av och inspirera varandra till att vårda vårt yrke och dess betydelse i vår rättsstat.

Jag tar med mig mina erfarenheter från advokatbyrå in i detta arbete: min stolthet över att vara advokat, mitt intresse för andra människor, min erfarenhet av medling, lyhördhet, önskan om dialog men också vikten av tydlighet när det behövs.

Vill ni veta lite mer om mig är ni varmt välkomna att titta på den film som ligger ute på vår webbplats. Följ mig gärna också på Instagram (miaedwallinsulander) och Twitter (@Mia_E_I) eller skicka ett mejl. Vi hörs och ses!

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Advokatsamfundet
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons